L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Praktikantstipend

Praktikantstøtte kan søkes i forbindelse med filmproduksjoner, hvor ferske filmarbeidere kan få utbytte av å jobbe for en produksjon i tett kontakt med profesjonelle filmarbeidere. Praktikanten må være bosatt i Trøndelag.

12.04.201610:06 Tore Olsen

En kontrakt må være inngått og skrevet mellom praktikant og produksjonens produsent, der arbeid og tidsavgrensning tydelig fremgår. Det er praktikanten som søker og får tildelt støtten fra Midtnorsk Filmsenter. Søknad sendes inn via Filmsøk. Vi beregner praktikantlønnen etter Filmforbundets honorarsatser. 

Praktikanten skal levere inn en rapport til Midtnorsk Filmsenter etter endt praktikantperiode.

Vi anbefaler at du setter deg inn i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Kapittel 2 – Tilskudd til enkeltpersoner, § 2-6. Har du spørsmål vedrørende søknaden eller søknadsprosessen, kan du henvende deg til en rådgiver ved filmsenteret for veiledning.

Praktikant Ask Jacobsen under opptak av "Ulv, Ulv"
Filmopptak til Ulv, Ulv