Støtte til film

Vår nye søknadsportal er RegPortal

12.04.201610:02 Tore Olsen

Hva kan det gis tilskudd til?

Midtnorsk Filmsenter gir tilskudd, etter kunstnerisk vurdering, til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm for visning på ulike nasjonale og internasjonale platformer, for eksempel: kino, tv, streaming eller gjennom andre kanaler. . 

Utviklingstilskudd gis til prosjekter som er på et tidlig stadium. Du kan søke om utviklingstilskudd til å utvikle et prosjekt frem til det kan tas en produksjonsbeslutning.

Produksjonstilskudd gis til prosjekter som er ferdig utviklet og klar for produksjon.

Våren 2021 åpnet vi for å gi tilskudd til lang fiksjon (spillefilm/dramaserie).

Midtnorsk filmsenter kan også gi støtte til internasjonale samproduksjoner.

Hvem kan søke?

Tilskudd fra Midtnorsk Filmsenter til utvikling og produksjon av kort-, dokumentarfilm og lang fiksjon, retter seg mot den profesjonelle filmbransjen, det vil si filmselskap som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål. Selskapet må være registrert som AS med næringskode 59.110 "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer", og det må være en produsent knyttet til prosjektet. Nøkkelfunksjoner i prosjektet, som produsent, regissør eller manusforfatter, må ha relevant utdanning på bachelornivå eller høyere, eller kunne dokumentere relevant yrkeserfaring fra bransjen.

Nøkkelpersoner i prosjektet må ha tilknytning til Trøndelag. Graden av regional tilknytning har betydning for vurderingen av søknaden. Ved søknad om utviklings- og produksjonsstøtte, må minst én av fagfunksjonene produsent, regissør eller manusforfatter bo og virke i Trøndelag.

Prosjektet du søker tilskudd til må være et godkjent kulturprodukt, det  vil si oppfylle tre av fire vilkår i Kulturtesten.

Midtnorsk Filmsenter kan i spesielle tilfeller godta at nøkkelfunksjoner i prosjektet mangler betydelig profesjonell erfaring. I vurderingen legges det vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet, budsjett og øvrig stab.

Er du en ung filmskaper som ikke har startet din profesjonelle karriere ennå, kan du lese om senterets Filmstøtte for unge.

Retningslinjer og formål

Før du søker om støtte til film fra oss, må du lese våre retningslinjer. Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk som vurderes å ha høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet. Ordningen skal bidra til et bredt og variert tilbud av audiovisuelle verk innen ulike sjangre og til ulike målgrupper. Vi vurderer prosjektet ut fra fortellermessige, produksjonsmessige og markedsmessige forhold, med spesiell vekt på den kunstneriske kvaliteten. Vi kan prioritere prosjekt som bidrar til å bedre kjønnsbalansen.

Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og den mer spesifikke Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon, Kapittel 3. Tilskudd til utvikling, produksjon og lansering av audiovisuelle verk, § 3-1 til og med § 3-6 samt § 3-8, § 3-13 til og med § 3-19.

Du må også sette deg inn i Retningslinjer for føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk før du søker oss om støtte.  

Prosjekt som mottar tilskudd, må oppfylle krav til rapportering som blant annet tilfredsstiller krav og Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll. Midtnorsk Filmsenter gir ikke støtte til produksjon av reklame, oppdragsfilm eller underholdningsprogram. 

Er prosjektet en internasjonal samproduksjon kan du lese mer om filmsenterets retningslinjer for dette her.

Søknadsfrister

Tilskuddsordningen har tre årlige søknadsfrister: 15. februar, 30. april og 15. september.

Hvordan sende søknaden?

Søknaden sendes elektronisk via filmsenterets nettbaserte søknadsverktøy RegPortal. For å søke våre støtteordninger må du opprette en konto i RegPortal, og registrere deg og ditt firma. Skal du søke om finansiering til en film, må du deretter opprette et prosjekt. Fra det opprettede prosjektet sender du søknader, ettersender dokumenter, anmoder om rateutbetalinger med mer. Du finner hjelpetekster og forklaringer underveis. På din side har du alltid full oversikt over ditt prosjekt, søknader og tidsfrister. Ved opplasting av vedlegg må tekstdokument være lagret som PDF-filer. Talldokument, som for eksempel budsjett og finansieringsplan, må være lagret enten som PDF eller Excel-filer (.xls eller .xlsx). Budsjett for prosjektet skal utarbeides i  Kalkyleskjema for produksjon av film og serier, som også kan lastes ned fra Norsk filminstitutt sine nettsider. Søknaden må være sendt inn før arbeidet du søker tilskudd til er påbegynt.

Har du spørsmål vedrørende søknaden eller søknadsprosessen, kan du henvende deg til en rådgiver ved filmsenteret for råd og veiledning.

Filmforbundets honorarsatser

På Norsk Filmforbunds hjemmesider finner du oversikt over standard honorarsatser i filmbransjen. Les mer om overenskomsten og honorarsatsene på Filmforbundets hjemmesider.

Brutto- eller nettobudsjett

Etter introduksjonen av merverdiavgift på distribusjon og visningsrett av adiovisuelle medier, kan produsentene nå trekke fra merverdiavgift på sine kostnader. Alle budsjett skal derfor være i nettostørrelse, med unntak for de kostnadsposter hvor slike fratrekk i følge regnskapsloven ikke er mulig.

"Verdal´n Karsk & Base" av Ekkofilm
Fra dokumentaren Verdaln Karsk & Base, click to open in lightbox
"Togrøvere" av Spætt Film
Bilde fra kortdokumentaren Togrøvere, click to open in lightbox
"Nasi Padang - a viral adventure" av Gonzodocs
, click to open in lightbox