L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Støtte til film

Midtnorsk Filmsenter forvalter midler til utvikling og produksjon av filmprosjekt. Du kan også motta reisestøtte, praktikantstøtte og kortfilmstipend gjennom våre ordninger. Filmsenteret kan også støtte ulike filmfaglige arrangement, seminar og workshops med mindre beløp. Det kan gis tilskudd til utvikling av idéer og manuskripter, til faglig utvikling, deltakelse på bransjearrangement og arbeidsstipend.

12.04.201610:02 Tore Olsen

Hva gis det tilskudd til?

Midtnorsk Filmsenter gir tilskudd til utvikling og produksjon av kortfilm og dokumentarfilm for visning på kino, i fjernsyn eller gjennom andre medier.

Utviklingstilskudd gis til prosjekter som er på et tidlig utviklingsstadium. Formålet med denne tilskuddsordningen er å videreutvikle prosjekter til et nivå hvor produsenter og finansiører kan ta stilling til produksjon. Et utviklingsprosjekt er et selvstendig prosjekt som skal budsjetteres og beskrives uavhengig av produksjon.

Produksjonstilskudd gis til prosjekter som er ferdig utviklet og klar for produksjon.

Er prosjektet en internasjonal samproduksjon kan du lese mer om filmsenterets retningslinjer for internasjonal samproduksjon her.

Hvem kan søke?

Tilskudd fra Midtnorsk Filmsenter til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, retter seg mot den profesjonelle filmbransjen. Det vil si profesjonelle filmselskap som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål. Nøkkelmedarbeidere i prosjektet, som produsent, regissør eller manusforfatter, må ha relevant utdanning på bachelornivå eller høyere, eller kunne dokumentere relevant yrkeserfaring fra bransjen. Er du en ung filmskaper som ikke har startet din profesjonelle karriere ennå, kan du lese om senterets Filmstøtte for unge.

Prosjektet eller nøkkelpersoner i prosjektet må ha tilknytning til Trøndelag. Graden av regional tilknytning har betydning for vurderingen av søknaden. Ved søknad om utviklingsstøtte må minst en av fagfunksjonene produsent, regissør eller manusforfatter være bosatt i Trøndelag. Ved søknad om produksjonstilskudd må følgende kriterium være oppfylt: En av fagfunksjonene produsent, regissør eller manusforfatter må bo og virke i Trøndelag.

Prosjektet du søker tilskudd til må være et godkjent kulturprodukt, det vil si oppfylle tre av fire vilkår i Kulturtesten.

Retningslinjer og formål

Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk som vurderes å ha høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet. Ordningen skal bidra til et bredt og variert tilbud av audiovisuelle verk innen ulike sjangre og til ulike målgrupper. Vi vurderer prosjektet ut fra fortellermessige, produksjonsmessige og markedsmessige forhold, med spesiell vekt på den kunstneriske kvaliteten. Vi kan prioritere prosjekt som bidrar til å bedre kjønnsbalansen.

Vi anbefaler at du setter deg inn i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon, Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og Retningslinjer for føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk. Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Kapittel 3. Tilskudd til utvikling, produksjon og lansering av audiovisuelle verk, § 3-1 til og med § 3-6 samt § 3-8.

Prosjekt som mottar tilskudd, må oppfylle krav til rapportering som blant annet tilfredsstiller krav og Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll. Midtnorsk Filmsenter gir ikke støtte til produksjon av spill, reklame, oppdragsfilm eller underholdningsprogram. For spill, ta kontakt med Filminvest.

Søknadsfrister

Tilskuddsordningen har årlige søknadsfrister 15. februar og 15. september.

Hvordan sende søknaden?

Søknaden sendes elektronisk via filmsenterets nettbaserte søknadsverktøy Filmsøk. For å søke våre støtteordninger må du opprette en konto i Filmsøk, og registrere deg og ditt firma. Skal du søke om finansiering til en film, må du deretter opprette et prosjekt. Fra det opprettede prosjektet sender du søknader, ettersender dokumenter, anmoder om rateutbetalinger med mer. Du finner hjelpetekster og forklaringer underveis. På din side har du alltid full oversikt over ditt prosjekt, søknader og tidsfrister. Ved opplasting av vedlegg må tekstdokument være lagret som PDF-filer. Talldokument, som for eksempel budsjett og finansieringsplan, må være lagret enten som PDF eller Excel-filer (.xls eller .xlsx). Budsjett for prosjektet skal utarbeides i  Kalkyleskjema for produksjon av film og serier, som også kan lastes ned fra Norsk filminstitutt sine nettsider. Søknaden må være sendt inn før arbeidet du søker tilskudd til er påbegynt.

Har du spørsmål vedrørende søknaden eller søknadsprosessen, kan du henvende deg til en rådgiver ved filmsenteret for råd og veiledning.

Filmforbundets honorarsatser

På Norsk Filmforbunds hjemmesider finner du oversikt over standard honorarsatser i filmbransjen. Les mer om overenskomsten og honorarsatsene på Filmforbundets hjemmesider.

Brutto- eller nettobudsjett

Etter introduksjonen av merverdiavgift på distribusjon og visningsrett av adiovisuelle medier, kan produsentene nå trekke fra merverdiavgift på sine kostnader. Alle budsjett skal derfor være i nettostørrelse, med unntak for de kostnadsposter hvor slike fratrekk i følge regnskapsloven ikke er mulig.

"Verdal´n Karsk & Base" av Ekkofilm
Fra dokumentaren Verdaln Karsk & Base
"Togrøvere" av Spætt Film
Bilde fra kortdokumentaren Togrøvere
"Nasi Padang - a viral adventure" av Gonzodocs