Støtte til filmprosjekt

Hva kan det gis tilskudd til?

Midtnorsk filmsenter gir tilskudd etter kunstnerisk vurdering, til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm for visning på ulike nasjonale og internasjonale plattformer, for eksempel: kino, tv, streaming eller gjennom andre kanaler. Vi kan også gi utviklingsstilskudd til lang fiksjon; spillefilm eller dramaserie. 

Utviklingstilskudd gis til prosjekter som er på et tidlig stadium. Du kan søke om utviklingstilskudd frem til det er tatt produksjonsbeslutning. 

Midtnorsk filmsenter har ikke en egen ordning for enkeltpersoner til utvikling av idéer eller manus. Dette kan søkes som en del av utviklingsstøtten til filmprosjekt.

Produksjonstilskudd gis til prosjekter som er ferdig utviklet og klar for produksjon. Produksjonstilskudd kan bare tildeles én gang til samme prosjekt. 

 

Tilskudd til kortfilm: Som kortfilm regnes en audiovisuell fiksjonell produksjon med visningslengde på under 60 minutter. Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av digital visningskopi. I særlige tilfeller kan Midtnorsk filmsenter også gi utviklingstilskudd til kortfilm, f.eks. til animasjon. For dokumentarisk kortfilm, se under.

Tilskudd til dokumentar: Midtnorsk filmsenter kan gi støtte til enkeltstående dokumentarfilmer i kort og langt format og til dokumentarfilmserier. Utviklingstilskudd gis vanligvis bare til dokumentarer i langt format og kan dekke manusutvikling, research, opptak, pilot, finansieringsarbeid og lignende. Prosjekt som inkluderer pilot i utviklingsbudsjettet prioriteres.

Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av digital visningskopi.

Støtte til utvikling av lang fiksjon: Midtnorsk Filmsenter kan gi støtte til utvikling av spillefilm eller dramaserie.

Kortfilmstipend UNG på inntil kr. 10.000 er en egen støtteordning for filmskapere som ennå ikke har startet sin profesjonelle karriere. For å få støtte må filmen være klar for produksjon. Merk! Denne ordningen har løpende frist.

Hva Midtnorsk filmsenter ikke støtter:

  • Lansering av film
  • Filmer som lages som del av et studieforløp
  • Reklame, nyheter, underholdningsprogram, dekning av sportsarrangement
  • Materiale som kun skal vises i egne lukkede distribusjonssystemer
  • Oppdragsfilm

Midtnorsk filmsenter kan be om ytterligere informasjon ved tvilstilfeller.

For tilskudd til lang fiksjon (spillefilm og tv-serier) og ytterligere midler til spillutvikling og dokumentarfilm i langt format rettet mot kino, henvises også til filmfondet Filminvest, som har Trøndelag og Innlandet som sitt virkefelt, i tillegg til NFI.

Midtnorsk filmsenter kan også gi produksjonsstøtte til internasjonale samproduksjoner.

Midtnorsk filmsenter har ikke en egen lanseringsordning for film, men dette kan være en del av produksjonssøknaden.

Hvem kan søke?

Tilskudd fra Midtnorsk filmsenter til utvikling og produksjon av kort-, dokumentarfilm og lang fiksjon, retter seg mot den profesjonelle filmbransjen. Uavhengige filmselskap som er etablert i Norge og har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål, kan søke. Selskap som er etablert i Trøndelag blir prioritert. Med uavhengig menes at foretaket ikke har det offentlige som hovedeier eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til den primære visningsplattformen for prosjektet.

Selskapet må være registrert som AS med næringskode 59.110 "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer", og det må være en produsent knyttet til prosjektet. Nøkkelfunksjoner i prosjektet, som produsent, regissør eller manusforfatter, må ha relevant utdanning på bachelornivå eller høyere, eller kunne dokumentere relevant yrkeserfaring fra bransjen.

Nøkkelpersoner i prosjektet må ha tilknytning til Trøndelag. Graden av regional tilknytning har betydning for vurderingen av søknaden. Ved søknad om utviklings- og produksjonsstøtte, må minst én av fagfunksjonene produsent, regissør eller manusforfatter bo og virke i Trøndelag.

Prosjektet du søker tilskudd til må være et godkjent kulturprodukt, det  vil si oppfylle tre av fire vilkår i Kulturtesten.

Midtnorsk filmsenter kan i spesielle tilfeller godta at nøkkelfunksjoner i prosjektet mangler betydelig profesjonell erfaring. I vurderingen legges det vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet, budsjett og øvrig stab.

Er du en ung filmskaper som ikke har startet din profesjonelle karriere ennå, kan du lese om senterets Filmstøtte for unge.

 

Søknadsfrister

Tilskuddsordningen har tre årlige søknadsfrister: 15. februar, 30. april og 15. september.

Hvordan sende søknaden?

Søknaden sendes elektronisk via filmsenterets nettbaserte søknadsverktøy RegPortal. For å søke våre støtteordninger må du opprette en konto i RegPortal, og registrere deg og ditt firma. Skal du søke om finansiering til en film, må du deretter opprette et prosjekt. Fra det opprettede prosjektet sender du søknader, ettersender dokumenter, anmoder om rateutbetalinger med mer. Du finner hjelpetekster og forklaringer underveis. På din side har du alltid full oversikt over ditt prosjekt, søknader og tidsfrister. Ved opplasting av vedlegg må tekstdokument være lagret som PDF-filer. Talldokument, som for eksempel budsjett og finansieringsplan, må være lagret enten som PDF eller Excel-filer (.xls eller .xlsx). Budsjett for prosjektet skal utarbeides i  Kalkyleskjema for produksjon av film og serier, som også kan lastes ned fra Norsk filminstitutt sine nettsider. Søknaden må være sendt inn før arbeidet du søker tilskudd til er påbegynt.

Har du spørsmål vedrørende søknaden eller søknadsprosessen, kan du henvende deg til en rådgiver ved filmsenteret for råd og veiledning.

Filmforbundets honorarsatser

På Norsk Filmforbunds hjemmesider finner du oversikt over standard honorarsatser i filmbransjen. Les mer om overenskomsten og honorarsatsene på Filmforbundets hjemmesider.

Brutto- eller nettobudsjett

Etter introduksjonen av merverdiavgift på distribusjon og visningsrett av adiovisuelle medier, kan produsentene nå trekke fra merverdiavgift på sine kostnader. Alle budsjett skal derfor være i nettostørrelse, med unntak for de kostnadsposter hvor slike fratrekk i følge regnskapsloven ikke er mulig.

Retningslinjer og formål

Før du søker om støtte til film fra oss, må du lese våre retningslinjer. Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk som vurderes å ha høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet. Ordningen skal bidra til et bredt og variert tilbud av audiovisuelle verk innen ulike sjangre og til ulike målgrupper. Vi vurderer prosjektet ut fra fortellermessige, produksjonsmessige og markedsmessige forhold, med spesiell vekt på den kunstneriske kvaliteten. Vi kan prioritere prosjekt som bidrar til å bedre kjønnsbalansen.

Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og den mer spesifikke Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon, Kapittel 3. Tilskudd til utvikling, produksjon og lansering av audiovisuelle verk, § 3-1 til og med § 3-6 samt § 3-8, § 3-13 til og med § 3-19.

Du må også sette deg inn i Retningslinjer for føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk før du søker oss om støtte.  

Prosjekt som mottar tilskudd, må oppfylle krav til rapportering som blant annet tilfredsstiller krav og Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll. Midtnorsk Filmsenter gir ikke støtte til produksjon av reklame, oppdragsfilm eller underholdningsprogram. 

"Verdal´n Karsk & Base" av Ekkofilm
Fra dokumentaren Verdaln Karsk & Base
"Togrøvere" av Spætt Film
Bilde fra kortdokumentaren Togrøvere
"Nasi Padang - a viral adventure" av Gonzodocs