Reisestøtte

Tilskudd skal bidra til økt kompetanse og faglig utvikling blant profesjonelle fagarbeidere i den trønderske, audiovisuelle bransjen. Det kan gis tilskudd til deltakelse på kurs, seminarer og finansieringsfora, samt representasjon av audiovisuelle verk på prioriterte festivaler eller prisutdelinger. Prioriterte områder for reisestøtte, er internasjonalisering og finansiering av prosjekt.

Hvem kan søke?

Profesjonelle fagarbeidere (enkeltpersoner, ikke selskaper) innenfor film, tv eller spillbransjen kan søke om tilskudd. Vi prioriterer søknader fra filmskapere som har blitt valgt ut til et pitcheforum eller har en film med i programmet på en anerkjent filmfestival. Dokumentarfilmkonventet og Kortfilmkonventet er også prioriterte arrangement. Det gies unntaksvis støtte til andre formål i inn- og utland.

Du må ha relevant utdanning på bachelornivå eller høyere, eller kunne dokumentere relevant yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen.

Er du en ung film- eller spillskaper som ikke har startet din profesjonelle karriere ennå, kan du også søke reisestøtte. Les mer under Filmstøtte for unge.

Hva kan du få støtte til?

For reiser i Norge uten overnatting kan det søkes inntil 1500 kroner i støtte, og for reiser med overnatting: inntil 5 000 kroner. Reiser utenfor Norge støttes normalt med inntil 8 000 kroner, men kan unntaksvis innvilges inntil 10 000 kroner. Reisestøtten kan bidra til å dekke reiseutgifter, overnatting og deltakeravgift. Det er forventet at rimeligst mulig reisemåte via offentlig transport benyttes. Diett eller andre utgifter til mat dekkes ikke. Du må søke minst to uker før planlagt avreisedato. Dersom du får innvilget støtte, utbetales denne etterskuddsvis på grunnlag av kvitteringer. Påløpte utgifter til reiser som har fått tilskudd, men som blir kansellert, dekkes normalt ikke av Midtnorsk filmsenter. 

Søknad sendes via RegPortal. Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er inntil tre uker. Denne ordningen har løpende søknadsfrist. 

For utenlandsreiser med totale reisekostnader som overstiger 10 000 kroner, kan du søke NFIs reisestipend utland.

Hvordan søke reisestøtte?

Søknaden sendes elektronisk via filmsenterets nettbaserte søknadssystem RegPortal.no. Send søknaden i god tid før du skal reise, minst to uker før planlagt avreisedato. Søknadene behandles fortløpende og har en behandlingstid på inntil tre uker. Søknaden skal inneholde motivasjon og begrunnelse for reisen, og et enkelt reisebudsjett. Har du søkt eller mottatt støtte fra andre enn filmsenteret til reisen, må du oppgi det i søknaden. Ring oss gjerne om du har spørsmål knyttet til din reise eller behandling av din søknad.

Vi anbefaler at du setter deg inn i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Kapittel 2 – Tilskudd til enkeltpersoner, § 2-5. Har du spørsmål vedrørende søknaden eller søknadsprosessen, kan du henvende deg til en rådgiver ved filmsenteret for veiledning.

Utbetaling av reisestøtte

Utbetaling av reisestøtte skjer etterskuddsvis. Utbetalingsanmodning og en kort rapport fra reisen og kopi av kvitteringer som dokumenterer reiseutgiftene, sendes filmsenteret via RegPortal.no. Legg ved et par rettighetsklarerte bilder fra reisen som kan bli publisert av filmsenteret på nettsider, i årsrapport eller i annet informasjonsarbeid.

Reisestøtte fra Norsk filminstitutt

Du kan også søke Norsk filminstitutt (NFI) om reisestipend utland. Er du i tvil om du skal søke Norsk filminstitutt eller Midtnorsk filmsenter, gjelder følgende retningslinjer:

For innenlandsreiser gjelder følgende: Skal du delta på et kurs i regi av Norsk filminstitutt, dekker NFI reisekostnadene. Skal du delta på et annet arrangement i regi av Norsk filminstitutt, utlyser NFI som regel et begrenset antall reisestipend som deltakere fra hele landet kan søke på. Andre reiser innad i Norge dekkes ikke av Norsk filminstitutt, og søknad om reisestøtte må derfor i disse tilfellene sendes til ditt regionale filmsenter.

For utenlandsreiser gjelder følgende: For alle utenlandsreiser med et godkjent budsjett på under 10 000 kroner, skal søknad om reisestøtte sendes til ditt regionale filmsenter. For utenlandsreiser med et høyere totalbudsjett enn dette, skal søknaden i sin helhet sendes til Norsk filminstitutt.

Blir din søknad om reisestøtte ikke innvilget hos Norsk filminstitutt, står du fritt til å søke på nytt hos ditt regionale filmsenter.

UpNorth intervjues på IDFA
Håvard Bustnes intervju på IDFA
Spætt Film pitcher dokumentar i New York