L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Retningslinjer for Midtnorsk Filmsenter

Midtnorsk Filmsenter har som formål å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av midtnorsk filmproduksjon. Dette gjør vi først og fremst ved å forvalte statlige midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner som kort-, dokumentar- og animasjonsfilm.

Fra 2020 vil vi også åpne opp for å gi støtte til spillutvikling. Mer informasjon om denne ordningen vil komme.

Retningslinjer
29.03.201912:03 Admin

Innledning

Midlene forvaltes etter forskrift om «Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk» og den mer spesifikke «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon». Forskriften er felles for alle regionale filmsenter, filmfond og Norsk filminstitutt og er juridisk overordnet våre retningslinjer.

Prioriteringer og praksis kan variere noe fra region til region. En del ordninger i forskriften er nasjonale, og gjelder dermed ikke for Midtnorsk Filmsenter.

Midtnorsk Filmsenter skal selv avgrense og prioritere med hensyn til hvordan vi anvender statstilskuddet innenfor de ulike bestemmelsene i forskriften - og gjøre dette kjent. Her har vi systematisk samlet og ordnet våre retningslinjer i henhold til forskriftene slik at det kommer mest mulig tydelig frem hva som gjelder for Midtnorsk Filmsenter.

Under fanen «Vi støtter» ligger en enklere oversikt over hver enkelt av våre tilskuddsordninger uten paragrafhenvisninger.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1. Formål

Det overordnede formålet med tilskuddsordningene er å bidra til å styrke norsk og samisk språk, identitet og kultur, og oppfylle gjeldende politiske mål på det audiovisuelle området.

For Midtnorsk Filmsenter innebærer dette å utvikle Trøndelag som filmregion. Dette gjør vi gjennom tilskudd til utvikling og produksjon av kort-, animasjons- og dokumentarfilm, samt å bidra til kompetanseheving, profesjonalisering og talentutvikling i filmmiljøet Trøndelag. Tilskuddene til filmproduksjon skal bidra til kontinuerlig og kostnadseffektiv produksjon av et mangfold av audiovisuelle uttrykk i Trøndelag som:

 • har høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet
 • utfordrer og når et stort publikum i Norge og internasjonalt
 • bidrar til en profesjonell, likestilt audiovisuell bransje med sunn økonomi

Hovedmålgruppen for Midtnorsk Filmsenters virke er den profesjonelle delen av bransjen i Trøndelag. Vi har også et ansvar for arbeid rettet mot unge talenter, barn og unge. 

Fra 2020 åpner vi også opp for å gi støtte til spillutvikling, og mer informasjon om denne ordningen vil komme etterhvert. 

 § 1-2. Virkeområde

Det overordnede regelverket for tilskudd fra Midtnorsk Filmsenter er tidligere nevnte forskrifter. Våre retningslinjer angir hvordan Midtnorsk Filmsenter forvalter tilskudd i henhold til forskriftene - som er juridisk overordnet.

Paragrafene i Midtnorsk Filmsenter sine retningslinjer refererer til tilsvarende paragrafer i «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon». Dersom retningslinjene for Midtnorsk Filmsenter ikke avviker fra den overordnede forskriften, ligger det lenke til forskriftens paragraf i våre retningslinjer.

§ 1.3. Definisjoner

Se «Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner» 

§ 1.4. Kulturtesten

Prosjektet du søker støtte til må være et godkjent kulturprodukt, det vil si oppfylle tre av fire vilkår i Kulturtesten lenke

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller annet EØS-land.
§ 1.5. Krav til søknad

Søknad skal være på norsk og sendes på elektronisk søknadsskjema via filmsøk.no. Vedlegg til søknaden kan leveres på annet skandinavisk språk eller engelsk.

§ 1-6. Opplysningsplikt

Se «Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner».

§ 1-7. Aksept av vilkår

Se «Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner».

Kapittel 2: Tilskudd til enkeltpersoner

§ 2.1. Virkeområde

Midtnorsk Filmsenter gir tilskudd til profesjonelle fagarbeidere i den trønderske audiovisuelle bransjen. Vi kan gi tilskudd til kompetansehevende tiltak og faglig utvikling, som reisestøtte og deltakeravgift for deltakelse på seminarer, bransjearrangement, filmfestivaler og -markeder og lignende. Vi kan også gi tilskudd til mentorordninger, arbeids- og praktikantstipend.

Under ordningen «Filmstøtte for unge»  kan vi også gi støtte til unge filmskapere som ennå ikke er næringsdrivende.

§ 2.2. Krav til søker

For å kunne motta tilskudd må søker ha relevant utdanning på bachelornivå eller høyere, eller kunne dokumentere relevant yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen. Søker må bo og virke i Trøndelag, dvs. være folkeregistrert og skatte til en kommune i Trøndelag.

Unge talenter kan unntas fra kravet om utdanning og erfaring.

Søknader sendes inn via filmsøk.no

§ 2.3. Prioritering

Ved vurdering av og prioritering mellom søknader og utmåling av tilskudd, legges det vekt på ordningens formål og den faglige begrunnelsen for søknaden. Midtnorsk Filmsenter kan prioritere søknader ut i fra målet om likestilling og mangfold i spill- og filmbransjen, samt graden av tilknytning til Trøndelag.

Midtnorsk Filmsenter legger vekt på talentutvikling og kan prioritere tiltak som vurderes som nyttige for utvikling av den trønderske spill- og filmbransjen.

§ 2.4. Tilskudd til utvikling av ideer og manuskripter

Midtnorsk Filmsenter har ikke en egen ordning for idéutvikling eller manusstøtte. Dette kan søkes som en del av utviklingsstøtten til filmprosjekt.

§ 2.5. Tilskudd til faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement

Tilskudd skal bidra til økt kompetanse og faglig utvikling blant profesjonelle spill- og filmskapere i den trønderske, audiovisuelle bransjen. Det kan gis tilskudd til deltakelse på kurs, seminarer og finansieringsfora, samt representasjon av audiovisuelle verk på prioriterte festivaler eller prisutdelinger.

Tilskudd kan gis til deltakeravgift, reiser og opphold. Søknaden skal være innsendt før tiltaket starter.

Midtnorsk Filmsenter prioriterer søknader til festivaler og bransjeforum der regissør og produsent representerer egne filmer. Andre filmarbeidere kan også omfattes av ordningen. Tilskudd etter denne ordningen kan brukes både nasjonalt og internasjonalt.

Tiltak som anses som viktige for å styrke kunstnerisk kvalitet samt øker mulighetene for finansiering, co-produksjon og økt distribusjon, vil prioriteres.

For reiser i Norge uten overnatting kan det søkes inntil 1 500 kroner i støtte, og for reiser med overnatting: inntil 3 000 kroner. Reiser utenfor Norge støttes normalt med inntil 4 000 kroner, men kan unntaksvis innvilges inntil 10 000 kroner. Reisestøtten gjelder utlegg til reise, overnatting og deltakeravgift. Diett eller andre utgifter til mat dekkes ikke. For utenlandsreiser med totale reisekostnader som overstiger 10 000 kroner, kan det søkes NFIs reisestøtte til festivaler og prisutdelinger i utlandet. 

Praktikanttilskudd kan søkes i forbindelse med filmproduksjoner, hvor filmarbeidere kan få utbytte av å være til stede under en produksjon i tett kontakt med profesjonelle filmarbeidere. Praktikanten må være bosatt i Trøndelag.

En kontrakt må være inngått og skrevet mellom praktikant og produksjonens produsent, der arbeid og tidsavgrensning tydelig fremgår. Det er praktikanten som søker og får tildelt støtten fra Midtnorsk Filmsenter som utbetales etterskuddsvis. Vi beregner praktikantlønnen etter Filmforbundets honorarsatser. 

Profesjonelle filmskapere kan søke støtte til innleid mentor innenfor et spesielt fagområde, eller for å fordype seg i en faglig begrunnet problemstilling knyttet til et audiovisuelt prosjekt. Følgende områder er prioritert: manus, regi, produsentskap, foto og klipp.

Unge filmskapere som ikke har startet sin profesjonelle karriere, kan benytte seg av Midtnorsk Filmsenters filmstøtte for unge. Det kan i spesielle tilfeller søkes om reisestøtte til deltakelse på festivaler og kompetansehevende tiltak etter samme satser som bransjeaktører. De kan også søke mentorstøtte på inntil kr. 5 000.

Det kan søkes om støtte til tiltak der unge er målgruppe. Sum vurderes i hvert enkelt tilfelle, men kan ikke overstige kr. 20.000.

Alle søknader om tilskudd fra Midtnorsk Filmsenter sendes inn via filmsøk.no.

§ 2.6. Arbeidsstipend

Arbeidstipend skal bidra til kompetanseutvikling av profesjonelle filmskapere i den trønderske audiovisuelle bransjen. Stipend kan blant annet gis til fordypning i manus, regi, klipp og produsentskap. Det kan også søkes støtte fra denne ordningen til utvalgte nasjonale og internasjonale utviklingsprogram.

Midtnorsk Filmsenter kan utlyse arbeidsstipend knyttet til ulike prioriterte områder.

Midtnorsk Filmsenter prioriterer profesjonelle produsenter, regissører og manusforfattere. Vi kan prioritere søknader ut i fra mål om likestilling og mangfold i filmbransjen.

Alle søknader sendes inn via filmsøk.no

§ 2.7. Rapportering om bruken av tilskudd

Midtnorsk Filmsenter skal sørge for nødvendig kontroll av tilskuddsmidlene. Mottaker av tilskudd må avgi rapport om bruken av mottatte tilskuddsmidler innen frist satt av Midtnorsk Filmsenter.

Kapittel 3. Tilskudd til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk

§ 3.1. Virkeområde

Midtnorsk Filmsenter gir tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm. Vi kan også gi støtte til co-produksjoner. Vi har tre årlige søknadsfrister: 15. februar, 30. april og 15. september.

Fra 2020 åpner vi opp for også å gi tilskudd til spillutvikling med samme søknadsfrister som for film. Mer informasjon om denne ordningen vil komme.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til produksjon av kort- og dokumentarfilmer med høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet for visning på kino, fjernsyn eller gjennom andre kanaler, og for å bygge opp filmnæringen i Trøndelag.

Tilskudd til kortfilm

Som kortfilm regnes en audiovisuell produksjon med visningslengde på under 60 minutter. I særlige tilfeller kan vi gi utviklingstilskudd til kortfilm, f. eks. til animasjon. Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av digital visningskopi.

Kortfilmstipendet på inntil kr. 10 000 er i tillegg en egen støtteordning for filmskapere som ennå ikke har startet sin profesjonelle karriere. For å få støtte må filmen være klar for produksjon.

Tilskudd til dokumentar

Vi kan gi støtte til enkeltstående dokumentarfilmer og dokumentarfilmserier.

Utviklingstilskudd kan dekke manuskriptutvikling, research, pilot, finansieringsarbeid og lignende. Prosjekt som inkluderer pilot i utviklingsbudsjettet prioriteres.

Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av digital visningskopi.

Hva Midtnorsk Filmsenter ikke støtter:
 • Utvikling og produksjon av lang fiksjon (spillefilm og TV-drama)
 • Lansering av film
 • Filmer som lages som del av et studieforløp
 • Reklame, nyheter, underholdningsprogram, dekning av sportsarrangement
 • Materiale som kun skal vises i egne lukkede distribusjonssystemer
 • Oppdragsfilm

For tilskudd til lang fiksjon (spillefilm og tv-serier) henviser vi til filmfondet Filminvest som har Trøndelag og Innlandet som sitt virkefelt.

§ 3.2. Krav til søker

Søker om tilskudd til utvikling og/eller produksjon av spill eller film skal være et uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak som er etablert i Norge eller i et annet EØS-land og som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål. Med uavhengig menes at foretaket ikke har det offentlige som hovedeier eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til den primære visningsplattformen for prosjektet.

Foretaket må være organisert som aksjeselskap. Foretaket skal være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret med næringskode 59.110 "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer". For å få tilskudd til utvikling eller produksjon av film, må en produsent være tilknyttet prosjektet.

Midtnorsk Filmsenter kan i spesielle tilfeller godta at nøkkelmedarbeidere i prosjektet mangler betydelig profesjonell erfaring. I vurderingen legges det vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet, budsjett og øvrig stab.

§ 3.3. Vilkår

Minst én av vølgende nøkkelpersoner i prosjektet: regissør, manusforfatter eller produsent, må bo og virke i Trøndelag. I tillegg må følgende vilkår må være oppfylt for å kunne motta tilskudd:

 1. Søker må kunne dokumentere at produksjonsforetaket har de nødvendige rettighetene til å gjennomføre prosjektet.
 2. Søker må kunne inngå avtaler om salg, distribusjon og visning etter ferdigstillelse. For minoritetsprodusenter kreves det kun eierandel i verket.
 3. Søker skal dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet og være ansvarlig for prosjektets regnskap.
 4. Søknaden må gjelde et kulturprodukt. For samproduksjoner med norske minoritetsprodusenter er det tilstrekkelig at prosjektet er definert og bekreftet godkjent som kulturprodukt i opphavslandet. For søkere med hovedprodusent fra land uten kompetent myndighet til slik godkjenning, vil tilskuddsforvalter gjøre en vurdering av hvorvidt prosjektet er et kulturprodukt.
§ 3.4. Teksting og synstolking

Se «Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner».

§ 3.5. Prioritering

Vurdering og prioritering mellom søknader om tilskudd baseres på en samlet vurdering av kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske og markedsmessige hensyn. Det legges vekt på:

 1. Formålet med tilskuddsordningene,
 2. Prioriterte satsingsområder,
 3. Tidligere kunstneriske og/eller kommersielle resultater hos søker eller andre nøkkelpersoner i prosjektet,
 4. Prosjekter som kan bidra til utvikling av talentfulle regissører og manuskriptforfattere
 5. Kjønnsbalanse 

Ved søknad om utviklings- eller produksjonsstøtte må minst én av nøkkelfunksjonene produsent, regissør eller manusforfatter bo og virke i Trøndelag. Graden av regional tilknytning har betydning for prioriteringen og vurderingen av søknaden.

Det er filmkonsulenten ved Midtnorsk Filmsenter som vurderer og prioriterer mellom søknadene i hver søknadsrunde. Konsulenten legger frem sin innstilling for styret i Midtnorsk Filmsenter som vedtar innstillingene i hver runde.

Behandlingstiden i en søknadsrunde er ca. seks uker fra søknadsfristen.

§ 3-6. Tilskudd etter kunstnerisk vurdering

Tilskuddene fra Midtnorsk Filmsenter skal stimulere til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk som vurderes å ha høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og som bidrar til et bredt og variert tilbud av audiovisuelle verk innen ulike sjangre og til ulike målgrupper.

Tilskudd fra Midtnorsk Filmsenter gis etter en filmfaglig og kunstnerisk vurdering. Konsulenten legger frem sin innstilling for styret i Midtnorsk Filmsenter i hver søknadsrunde, og det er styret som vedtar innstillingene.

§ 3-7. Tilskudd etter markedsvurdering

Midtnorsk Filmsenter gir ikke tilskudd etter markedsvurdering.

§ 3-8. Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent

Midtnorsk Filmsenter kan gi tilskudd til utvikling og produksjon av co-produksjoner av kort- og dokumentarfilm med høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet. Det legges vekt på at produksjonene skal stimulere til profesjonalisering av trøndersk bransje gjennom økt internasjonalt samarbeid.

Trønderske produksjonsselskap kan motta tilskudd til produksjon av audiovisuelle verk i samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent. 

I vurderingen av og prioriteringen mellom søknader om tilskudd legger Midtnorsk Filmsenter vekt på samarbeidet mellom samprodusentene, kreative og tekniske bidrag fra den trønderske bransjen, den trønderske andelen av prosjektets budsjett og prosjektets kunstneriske kvalitet.

Tilskuddet fra Midtnorsk Filmsenter beregnes med utgangspunkt i den trønderske budsjettandelen i prosjektet.

Ved co-produksjoner må den trønderske medprodusenten være den som søker Midtnorsk Filmsenter om støtte. 

Søknader om co-produksjoner behandles og innstilles av filmkonsulenten innenfor ordinære tildelingsrunder, og vedtas av styret ved Midtnorsk Filmsenter.

§ 3-9. Etterhåndstilskudd

Midtnorsk Filmsenter gir ikke etterhåndstilskudd.

§ 3-10. Forhåndstilsagn om etterhåndstilskudd

Paragrafen er knyttet til § 3-9. og gjelder ikke Midtnorsk Filmsenter.

§ 3-11. Utmåling av etterhåndstilskudd

Paragrafen er knyttet til § 3-9. og gjelder ikke Midtnorsk Filmsenter.

§ 3-12. Tilskudd til lansering av audiovisuelle verk

Midtnorsk Filmsenter har ikke en egen tilskuddsordning for lansering. Markeds- og lanseringsutgifter skal normalt inkluderes produksjonssøknaden.

§ 3-13. Utmåling av lanseringstilskudd

Paragrafen er knyttet til § 3-12. og gjelder ikke for Midtnorsk Filmsenter.

§ 3-14. Maksimalt offentlig tilskudd til audiovisuelle verk

Midtnorsk Filmsenter gir bare tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm.

 Samlet offentlig tilskudd for

 • kortfilm - skal ikke overstige 100% av filmens regnskapsførte utviklings- og produksjonskostnader.
 • enkeltstående dokumentarfilmer - skal ikke overstige 90% av filmens regnskapsførte utviklings- og produksjonskostnader.
 • dokumentarfilmserier - skal ikke overstige 50% av seriens regnskapsførte utviklings- og produksjonskostnader. I særlige tilfeller kan Midtnorsk Filmsenter godkjenne lavere egenfinansiering. 

For co-produksjoner med utenlandsk hovedprodusent gjelder prosenttaket for den trønderske andelen i prosjektet.

§ 3-15. Absolutt tak på tilskudd til et audiovisuelt verk

Se «Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner».

§ 3-16. Godkjente kostnader

Se «Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner».

§ 3-17. Regnskap, rapportering og kontroll

Se «Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner».

§ 3-18. Tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd

Se «Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner».

§ 3-19. Ikke-kommersielle rettigheter

Midtnorsk Filmsenter har rett til ikke-kommersiell visning og profilering av audiovisuelle verk som har mottatt tilskudd etter denne forskriften på festivaler og kulturelle arrangementer, samt på nettsider i kataloger og andre publikasjoner.

Midtnorsk Filmsenter skal på forhånd klarere med tilskuddsmottakeren at visning etter første ledd ikke kommer i konflikt med verkets kommersielle interesser.

Midtnorsk Filmsenter har rett til å få materiale til ikke-kommersiell distribusjon og profilering i Norge og utlandet.

§ 3-20. Indeksregulering

De satsene som er oppgitt i disse retningslinjene kan reguleres av administrasjonen når de er under 100.000 kroner.

Kapittel 4. Rammetilskudd til produksjonstiltak

Midtnorsk Filmsenter gir ikke rammetilskudd til produksjonstiltak.

Kapittel 5. Fellestiltak for audiovisuell bransje

Midtnorsk Filmsenter gir ikke tilskudd til fellestiltak for audiovisuell bransje. Bransjetiltak arrangeres av Midtnorsk Filmsenter alene eller i samarbeid med andre.