Retningslinjer for Midtnorsk Filmsenter

Midtnorsk Filmsenter har som formål å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av midtnorsk spill- og filmproduksjon. Dette gjør vi først og fremst ved å forvalte statlige midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner som kort-, dokumentar- og animasjonsfilm. Vi gir også støtte til spillutvikling i en tidlig fase.


29.03.201912:03 Admin

Midlene forvaltes i samsvar med mål og forutsetninger som er formulert i årlige tilskuddsbrev fra Norsk filminstitutt på vegne av Kulturdepartementet, og etter «Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk» og den mer spesifikke «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon». Forskriften er felles for alle regionale filmsenter, filmfond og Norsk filminstitutt - og er juridisk overordnet våre retningslinjer.

OBS! Ny spillforskrift er på trappene, men er ikke endelig godkjent av ESA. Utkast til ny spillforskrift kan du lese her. Vi tar forbehold mht. mulighet for tildeling av spillstøtte inntil ny forskrift er notifisert. Les mer her

Spill- og filmprosjekt som mottar tilskudd fra Midtnorsk Filmsenter, skal rapporteres i henhold til Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt tilskudd med avregning fra regional tilskuddsforvalter og Retningslinjer for føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk.

Prioriteringer og praksis kan variere noe fra region til region. En del ordninger i forskriften er nasjonale, og gjelder dermed ikke for Midtnorsk Filmsenter.

Når du søker Midtnorsk Filmsenter om støtte, skal du være kjent med forskriftene nevnt over. Midtnorsk Filmsenter skal selv avgrense og prioritere med hensyn til hvordan vi anvender statstilskuddet innenfor de ulike bestemmelsene i forskriften, og gjøre dette kjent. Her har vi systematisk samlet og ordnet våre retningslinjer i henhold til den spesifikke forskriften «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon» slik at det kommer mest mulig tydelig frem hva som gjelder for Midtnorsk Filmsenter.

Under fanen «Vi støtter» ligger korte, lettleste artikler om hver enkelt av våre tilskuddsordninger. Du kan også ta kontakt med vår produksjonsrådgiver for råd og veiledning.

Retningslinjer for Midtnorsk Filmsenter

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1. Formål

Det overordnede formålet med tilskuddsordningene som Midtnorsk Filmsenter er en del av, er å bidra til å styrke norsk og samisk språk, identitet og kultur, og oppfylle gjeldende politiske mål på det audiovisuelle området.

For Midtnorsk Filmsenter innebærer dette å utvikle Trøndelag som spill- og filmregion. Dette gjør vi gjennom å gi tilskudd til utvikling og produksjon av kort-, animasjons- og dokumentarfilm. Vi gir tilskudd til utvikling av spill i en tidlig fase. I tillegg bidrar vi til kompetanseheving, profesjonalisering og talentutvikling i spill- og filmmiljøet i Trøndelag gjennom kurs, workshops o.l. 

Det kan også gis tilskudd til filmkulturelle tiltak rettet mot publikum i Trøndelag. Se eget kapittel om dette til slutt.

Tilskuddene til spill- og filmproduksjon skal bidra til kontinuerlig og kostnadseffektiv produksjon av et mangfold av audiovisuelle uttrykk i Trøndelag som:

 • har høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet
 • utfordrer og når et stort publikum i Norge og internasjonalt
 • bidrar til en profesjonell, likestilt audiovisuell bransje med sunn økonomi

Hovedmålgruppen for Midtnorsk Filmsenters virke er den profesjonelle delen av bransjen i Trøndelag. Vi har også et ansvar for arbeid rettet mot unge talenter, barn og unge. 

§ 1-2. Virkeområde

Det overordnede regelverket for tilskudd fra Midtnorsk Filmsenter forskriftene nevnt innledningsvis. Våre retningslinjer angir hvordan Midtnorsk Filmsenter forvalter tilskudd i henhold til forskriftene og årlige tilskuddsbrev fra Norsk filminstitutt.

Paragrafene i Midtnorsk Filmsenter sine retningslinjer refererer for oversiktens skyld til tilsvarende paragrafer i «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon»

§ 1.3. Definisjoner

Audiovisuelt verk: Fiksjonsbasert eller dokumentarisk fremstilling gjennom lyd og bilder i form av film, serier eller spill produsert for offentlig visning eller omsetning.

Offentlig tilskudd: Tilskudd som faller inn under EØS-avtalen artikkel 61 (1) inkludert tilskudd fra kommuner og fylkeskommuner og offentlige investeringer som ikke er på markedsvilkår. Dette inkluderer tilskudd fra Midtnorsk Filmsenter eller andre regionale filmsenter, Norsk Filminstitutt samt utviklingsmidler fra regionale filmfond. Tilskudd fra overnasjonale organer regnes ikke som offentlig tilskudd.

Kulturprodukt: Et audiovisuelt verk som oppfyller minst tre av vilkårene i kulturtesten, jf. § 1.4.

Tilskuddsforvalter: Midtnorsk Filmsenter, andre regionale filmsenter og -fond eller Norsk filminstitutt.

Format: Audiovisuelle verk definert i opplistingen under:

Dokumentarfilm: Audiovisuelt verk som har til hensikt å dokumentere eller vise virkelige hendelser. Midtnorsk Filmsenter gir støtte til utvikling og produksjon av kort og lang dokumentarfilm.

Kortfilm: Fiksjonsbasert audiovisuelt verk med lengde under 60 minutter. Midtnorsk Filmsenter gir støtte til produksjon av kortfilm og kan også i enkelte tilfeller gi utviklingsstøtte.

Dramaserie: Et fiksjonsbasert audiovisuelt verk i flere deler. Midtnorsk Filmsenter gir ikke støtte til tradisjonelle tv-serier og henviser til Filminvest og Norsk filminstitutts ordninger.

Dokumentarserie: Et dokumentarisk audiovisuelt verk i flere deler: Midtnorsk Filmsenter gir støtte til utvikling og produksjon av dokumentarserier.

Co-produksjon/samproduksjon/minoritetsprodusent: En co-produksjon eller samproduksjon er en film som produseres i samarbeid mellom ulike produksjonsselskap. Midtnorsk Filmsenter kan gi støtte til et trøndersk produksjonsselskap som samproduserer kortfilm eller dokumentarfilm/serier med et utenlandsk produksjonsselskap. Dersom hovedprodusenten er utenlandsk, regnes det trønderske selskapet som minoritetsprodusent.

Spill: Digitalt, audiovisuelt verk som forutsetter brukermedvirkning. Midtnorsk Filmsenter kan gi støtte til utvikling av spill i en tidlig fase.

Barnefilm: Film som retter seg særskilt mot barn under 12 år. Midtnorsk Filmsenter kan gi støtte til kortfilm, dokumentarfilm og spill som retter seg mot barn.

Spillefilm: Fiksjonsbasert audiovisuelt verk med lengde på minimum 60 minutter. Midtnorsk Filmsenter gir ikke støtte utvikling eller produksjon av spillefilm og henviser til Filminvest og Norsk filminstitutts ordninger for dette formatet.

Se forøvrig mer under «Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner» 

§ 1.4. Kulturtesten

Prosjektet du søker støtte til må være et godkjent kulturprodukt, det vil si oppfylle tre av fire vilkår i Kulturtesten.

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller annet EØS-land.
§ 1.5. Krav til søknad

Søknad skal være på norsk og sendes på elektronisk søknadsskjema via filmsøk.no. Midtnorsk Filmsenter kan gjøre unntak for språkkravet på hele eller deler av søknaden. Vedlegg til søknaden kan leveres på annet skandinavisk språk eller engelsk.

§ 1-6. Opplysningsplikt

Som søker har du plikt til å oppgi alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden. Dersom du får innvilget tilskudd kan det ikke gjøres vesentlige endringer i det aktuelle prosjektet uten at dette er skriftlig forelagt for og skriftlig godkjent av Midtnorsk Filmsenter. Vesentlige endringer kan være endring av nøkkelfunksjoner med kunstnerisk ansvar, eller andre brudd på forutsetninger som er formulert i tilskuddsbrevet. En reduksjon av godkjent budsjett eller finansiering som forandrer tilskuddsprosenten vil alltid regnes som en vesentlig endring. Mottaker har plikt til å oppgi all offentlig støtte som prosjektet mottar.

§ 1-7. Aksept av vilkår

Ved anmodning om utbetaling av tilskudd har tilskuddsmottaker akseptert de forutsetninger for tilskudd og krav til bruken av tilskuddet som fremgår av tilskuddsbrevet og forskriften.

 

Kapittel 2:

TILSKUDD TIL ENKELTPERSONER

§ 2.1. Virkeområde

Midtnorsk Filmsenter gir tilskudd til profesjonelle fagarbeidere i den trønderske audiovisuelle bransjen. Vi kan gi tilskudd til kompetanseheving og faglig utvikling, som reisestøtte og deltakeravgift for deltakelse på seminarer, bransjearrangement, filmfestivaler og -markeder og lignende. Vi kan også gi tilskudd til mentorordninger, arbeids- og praktikantstipend.

Under ordningen «Filmstøtte for unge» kan vi også gi støtte til unge filmskapere som ennå ikke er næringsdrivende.

§ 2.2. Krav til søker

For å kunne motta tilskudd må søker ha relevant utdanning på bachelornivå eller høyere, eller kunne dokumentere relevant yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen. Søker må bo og virke i Trøndelag, dvs. være folkeregistrert og skatte til en kommune i Trøndelag.

Når det gjelder unge talenter og i andre spesielle tilfeller kan det gjøres unntak mht. relevant utdanning/yrkeserfaring.

§ 2.3. Prioritering

Ved vurdering av og prioritering mellom søknader og utmåling av tilskudd, legges det vekt på ordningens formål og den faglige begrunnelsen for søknaden. Midtnorsk Filmsenter kan prioritere søknader ut fra målet om likestilling og mangfold i filmbransjen, samt graden av tilknytning til Trøndelag.

Midtnorsk Filmsenter legger vekt på talentutvikling og kan prioritere tiltak som vurderes som nyttige for utvikling av den trønderske filmbransjen.

§ 2.4. Tilskudd til utvikling av ideer og manuskripter

Midtnorsk Filmsenter har ikke en egen ordning for idéutvikling eller manusstøtte. Dette kan søkes som en del av utviklingsstøtten til spill- og filmprosjekt.

§ 2.5. Tilskudd til faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement

Tilskudd skal bidra til økt kompetanse og faglig utvikling blant profesjonelle spill- og filmskapere i den trønderske, audiovisuelle bransjen. Det kan gis tilskudd til deltakelse på kurs, seminarer og finansieringsfora, samt representasjon av audiovisuelle verk på prioriterte festivaler eller prisutdelinger.

Tilskudd kan gis til deltakeravgift, reiser og opphold. Søknaden skal være innsendt før tiltaket starter. Midtnorsk Filmsenter prioriterer søknader til prioriterte festivaler/bransjeforum for film og spill der nøkkelarbeidere representerer egne filmer/spill. For film prioriteres regissører og produsenter, men andre filmarbeidere kan også omfattes av ordningen. Tilskudd etter denne ordningen kan brukes både nasjonalt og internasjonalt.

Tiltak som anses som viktige for å styrke kunstnerisk kvalitet samt øker mulighetene for finansiering, co-produksjon og økt distribusjon, vil prioriteres.

For reiser i Norge uten overnatting kan det søkes inntil 1500 kroner i støtte, og for reiser med overnatting: inntil 3000 kroner. Reiser utenfor Norge støttes normalt med inntil 4000 kroner, men kan unntaksvis innvilges inntil 10.000 kroner. Reisestøtten gjelder utlegg til reise, overnatting og deltakeravgift. Diett eller andre utgifter til mat dekkes ikke. Denne ordningen har løpende søknadsfrist.

Se også NFIs ordning for Reisestipend utland.

Praktikanttilskudd kan søkes i forbindelse med filmproduksjoner, hvor filmarbeidere kan få utbytte av å jobbe for en produksjon i tett kontakt med profesjonelle filmarbeidere. Praktikanten må være bosatt og virke i Trøndelag. En kontrakt må være inngått og skrevet mellom praktikant og produksjonens produsent, der arbeid og tidsavgrensning tydelig fremgår. Det er praktikanten som søker og får tildelt støtten fra Midtnorsk Filmsenter. Støtten utbetales etterskuddsvis. Vi beregner tilskudd etter lengde på opphold og Filmforbundets honorarsatser for praktikanter. Totalt tilskudd kan ikke overstige 50.000 kroner. Denne ordningen har løpende søknadsfrist.

Profesjonelle filmskapere kan søke støtte til innleid mentor innenfor et spesielt fagområde, eller for å fordype seg i en faglig begrunnet problemstilling knyttet til et audiovisuelt prosjekt. Følgende områder er prioritert: manus, regi, produsentskap, foto og klipp. Denne ordningen har løpende søknadsfrist.

Unge filmskapere som ikke har startet sin profesjonelle karriere, kan benytte seg av Midtnorsk Filmsenters filmstøtte for unge. Det kan i spesielle tilfeller søkes om reisestøtte til deltakelse på festivaler og kompetansehevende tiltak etter samme satser som bransjeaktører. Det kan også søkes mentorstøtte for unge på inntil kr. 5000. Denne ordningen har løpende søknadsfrist.

Det kan søkes om støtte til faglige tiltak der unge er målgruppe. Sum vurderes i hvert enkelt tilfelle, men kan normalt ikke overstige kr. 10.000. Denne ordningen har løpende søknadsfrist.

§ 2.6. Arbeidsstipend

Midtnorsk Filmsenter kan utlyse arbeidsstipend som skal bidra til kompetanseutvikling av profesjonelle filmskapere i den trønderske audiovisuelle bransjen. Stipend kan blant annet gis til fordypning i manus, regi, klipp og produsentskap. Midtnorsk Filmsenter har ikke en løpende ordning med arbeidsstipend. Arbeidsstipend knyttet til ulike prioriterte områder vil utlyses med fast søknadsfrist.

Merk! Det kan søkes støtte stipend fra denne ordningen til utvalgte nasjonale og internasjonale utviklingsprogram med løpende søknadsfrist.

Midtnorsk Filmsenter prioriterer profesjonelle produsenter, regissører og manusforfattere. Vi kan prioritere søknader ut fra mål om likestilling og mangfold i filmbransjen.

§ 2.7. Rapportering om bruken av tilskudd

Midtnorsk Filmsenter skal sørge for nødvendig kontroll av tilskuddsmidlene. Mottaker av tilskudd må avgi rapport om bruken av mottatte tilskuddsmidler innen frist satt av Midtnorsk Filmsenter og eventuelt levere produktet som er beskrevet i vedtaket om tilskudd.

 

Kapittel 3. Tilskudd til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk

§ 3.1. Virkeområde

Midtnorsk Filmsenter gir tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, inkludert co-produksjoner. Vi gir også tilskudd til utvikling av spill i en tidlig fase. Vi har tre årlige søknadsfrister: 15. februar, 30. april og 15. september. Behandlingstiden er normalt seks uker.

Midtnorsk Filmsenters formål er å stimulere til produksjon av spill, kort- og dokumentarfilmer med høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet for offentlig visning eller omsetning, og for å bygge opp den audiovisuelle næringen i Trøndelag.

Tilskudd til kortfilm

Som kortfilm regnes en audiovisuell fiksjonell produksjon med visningslengde på under 60 minutter. Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av digital visningskopi. I særlige tilfeller kan vi også gi utviklingstilskudd til kortfilm, f. eks. til animasjon. For dokumentarisk kortfilm, se under: Tilskudd til dokumentar.

Kortfilmstipendet på inntil kr. 10.000 er en egen støtteordning for filmskapere som ennå ikke har startet sin profesjonelle karriere. For å få støtte må filmen være klar for produksjon. Merk! Denne ordningen har løpende frist.

Tilskudd til dokumentar

Vi kan gi støtte til enkeltstående dokumentarfilmer i kort og langt format og til dokumentarfilmserier.

Utviklingstilskudd gis vanligvis bare til dokumentarer i langt format og kan dekke manusutvikling, research, opptak, pilot, finansieringsarbeid og lignende. Prosjekt som inkluderer pilot i utviklingsbudsjettet prioriteres.

Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av digital visningskopi.

Støtte til spillutvikling

Midtnorsk Filmsenter kan gi støtte til utvikling av spill i en tidlig fase. Maksimalt støttebeløp vi kan gi til et spillprosjekt, er 200.000 kr. Støtte kan bare unntaksvis gis mer enn én gang til samme prosjekt.

Hva Midtnorsk Filmsenter ikke støtter:
 • Utvikling og produksjon av lang fiksjon (spillefilm og TV-drama)
 • Lansering av film
 • Filmer som lages som del av et studieforløp
 • Reklame, nyheter, underholdningsprogram, dekning av sportsarrangement
 • Materiale som kun skal vises i egne lukkede distribusjonssystemer
 • Oppdragsfilm

Midtnorsk Filmsenter kan be om ytterligere informasjon ved tvilstilfeller.

For tilskudd til lang fiksjon (spillefilm og tv-serier) og ytterligere midler til spillutvikling og dokumentarfilm i langt format rettet mot kino, henviser vi også til filmfondet Filminvest som har Trøndelag og Innlandet som sitt virkefelt - og NFI.

§ 3.2. Krav til søker

Søker om tilskudd til utvikling og produksjon av film skal være et uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak som er etablert i Norge og som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål. Selskap som er etablert i Trøndelag vil prioriteres. Tilskudd til utvikling av spill gis bare til selskap som er etablert i Trøndelag. Med uavhengig menes at foretaket ikke har det offentlige som hovedeier eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til den primære visningsplattformen for prosjektet.

Foretaket skal være organisert som aksjeselskap. For filmsøknader skal foretaket være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret med næringskode 59.110: Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer. For å få tilskudd til utvikling eller produksjon av film skal en ansvarlig produsent være tilknyttet prosjektet.

For spillstøtte må selskapet være registrert med relevant næringskode, ta kontakt med produksjonsrådgiver hos Midtnorsk Filmsenter ved spørsmål rundt dette.

Nøkkelmedarbeidere i prosjektet skal ha profesjonell erfaring i sine fagfunksjoner. I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak. I vurderingen legges det vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet, budsjett og øvrig stab.

§ 3.3. Vilkår

Minst én av følgende nøkkelpersoner i et filmprosjekt: regissør, manusforfatter eller produsent, må bo og virke i Trøndelag. Ved søknad om støtte til spillutvikling, må selskapet som står som søker være etablert og ha sitt hovedkontor i Trøndelag med minst én av de sentrale nøkkelpersonene i prosjektet bosatt og virkende her. I tillegg må følgende vilkår må være oppfylt for å kunne motta tilskudd:

 1. Søker må kunne dokumentere at produksjonsforetaket har de nødvendige rettighetene til å gjennomføre prosjektet.
 2. Søker må kunne inngå avtaler om salg, distribusjon og/eller visning etter ferdigstillelse. For minoritetsprodusenter kreves det kun eierandel i verket.
 3. Søker skal dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet og være ansvarlig for prosjektets regnskap. Alle prosjekt må ha regnskapsfører. For tilskudd over 200.000 kr. kreves revisorgodkjent regnskap.
 4. Søknaden må gjelde et kulturprodukt. For co-produksjoner med trønderske minoritetsprodusenter er det tilstrekkelig at prosjektet er definert og bekreftet godkjent som kulturprodukt i opphavslandet. For søkere med hovedprodusent fra land uten kompetent myndighet til slik godkjenning, vil Midtnorsk Filmsenter gjøre en vurdering av hvorvidt prosjektet er et kulturprodukt.
§ 3.4. Teksting og synstolking

Audiovisuelle verk som får produksjonsstøtte og som skal distribueres på kino i Norge skal gjøres tilgjengelig med teksting og synstolking.

(Se «Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner».)

§ 3.5. Prioritering

Vurdering og prioritering mellom søknader om tilskudd baseres på en samlet vurdering av kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske og markedsmessige hensyn. Det legges vekt på:

 1. formålet med tilskuddsordningene,
 2. prioriterte satsingsområder,
 3. tidligere kunstneriske og/eller kommersielle resultater hos søker eller andre nøkkelpersoner i prosjektet,
 4. prosjekter som kan bidra til utvikling av talentfulle regissører og manuskriptforfattere
 5. kjønnsbalanse

Graden av regional tilknytning mht. nøkkelpersoner i prosjektet og selskapet som søker har betydning for prioriteringen og vurderingen av søknaden (se § 3-3).

Det er film- og spillkonsulentene ved Midtnorsk Filmsenter som vurderer og prioriterer mellom søknadene i hver søknadsrunde innenfor en økonomisk ramme som foreslås av administrasjonen for hver søknadsrunde. Konsulentene legger frem sine innstillinger for styret i Midtnorsk Filmsenter som vedtar innstillingene i hver runde og prioriteringen mellom de ulike formatene.

Behandlingstiden i en søknadsrunde er ca. seks uker fra søknadsfristen.

§ 3-6. Tilskudd etter kunstnerisk vurdering

Tilskuddene fra Midtnorsk Filmsenter skal stimulere til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk som vurderes å ha høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og som bidrar til et bredt og variert tilbud av film og spill innen ulike sjangre og til ulike målgrupper.

Tilskudd fra Midtnorsk Filmsenter gis etter en spill-/filmfaglig og kunstnerisk vurdering. Konsulentene legger frem sine innstillinger for styret i Midtnorsk Filmsenter i hver søknadsrunde, og det er styret som vedtar innstillingene.

§ 3-7. Tilskudd etter markedsvurdering

Midtnorsk Filmsenter gir ikke tilskudd etter markedsvurdering.

§ 3-8. Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent

Midtnorsk Filmsenter kan gi tilskudd til produksjon av co-produksjoner av kort- og dokumentarfilm med høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet i samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent. Minoritetsprodusent må være et produksjonsselskap i Trøndelag og stå som søker av andel det søkes om fra Midtnorsk Filmsenter.

Det legges vekt på at produksjonene skal stimulere til profesjonalisering av trøndersk bransje gjennom økt internasjonalt samarbeid. Vi gir ikke støtte til utviklingsfasen av co-produksjoner med utenlandsk hovedprodusent.

I vurderingen av og i prioriteringen mellom søknader om tilskudd, legger Midtnorsk Filmsenter vekt på det trønderske selskapets samarbeid med den utenlandske co-produsenten, kreative og tekniske bidrag fra den trønderske bransjen, den trønderske andelen av prosjektets budsjett og prosjektets kunstneriske kvalitet.

Tilskuddet fra Midtnorsk Filmsenter beregnes med utgangspunkt i den trønderske budsjettandelen i prosjektet.

Søknader om co-produksjoner behandles og innstilles av filmkonsulenten innenfor ordinære tildelingsrunder, og vedtas av styret ved Midtnorsk Filmsenter.

§ 3-9. Etterhåndstilskudd

Midtnorsk Filmsenter gir ikke etterhåndstilskudd.

§ 3-10. Forhåndstilsagn om etterhåndstilskudd

Paragrafen er knyttet til § 3-9. og gjelder ikke Midtnorsk Filmsenter.

§ 3-11. Utmåling av etterhåndstilskudd

Paragrafen er knyttet til § 3-9. og gjelder ikke Midtnorsk Filmsenter.

§ 3-12. Tilskudd til lansering av audiovisuelle verk

Midtnorsk Filmsenter har ikke en egen tilskuddsordning for lansering. Markeds- og lanseringsutgifter skal normalt inkluderes i produksjonssøknaden.

§ 3-13. Utmåling av lanseringstilskudd

Paragrafen er knyttet til § 3-12. og gjelder ikke for Midtnorsk Filmsenter.

§ 3-14. Maksimalt offentlig tilskudd til audiovisuelle verk

Midtnorsk Filmsenter gir bare tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm og til utvikling av spill i en tidlig fase.

Samlet offentlig tilskudd for

 • kortfilm - skal ikke overstige 100% av filmens regnskapsførte utviklings- og produksjonskostnader.
 • enkeltstående dokumentarfilmer som ikke mottar etterhåndsstilskudd skal ikke overstige 90% av filmens regnskapsførte utviklings- og produksjonskostnader.
 • dokumentarfilmserier - skal ikke overstige 50% av seriens regnskapsførte utviklings- og produksjonskostnader. I særlige tilfeller med smal målgruppe kan Midtnorsk Filmsenter godkjenne lavere egenfinansiering.
 • spill – kan ikke overstige 75% av verkets godkjente regnskapsførte utviklingskostnader.

For co-produksjoner med utenlandsk hovedprodusent gjelder prosenttaket for den trønderske andelen i prosjektet.

§ 3-15. Absolutt tak på tilskudd til et audiovisuelt verk

Samlet tilskudd fra Midtnorsk Filmsenter vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Se forøvrig «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon».

§ 3-16. Godkjente kostnader

Kun kostnader som er relevante og knyttet til gjennomføring av tiltaket godkjennes. Kostnadene må kunne dokumenteres. Tilskuddsmottaker skal ved kjøp og leie av utstyr velge det alternativet som er rimeligst og mest hensiktsmessig. Vederlag for ytelser og leie av utstyr skal ikke overstige markedspris.

§ 3-17. Regnskap, rapportering og kontroll

Regnskap skal føres i henhold til gjeldende lover og regler og i tråd med god regnskapsskikk. For tilskudd over 200.000 kroner skal regnskapet godkjennes av revisor.

 1. Det skal føres regnskap for hvert audiovisuelle verk som mottar tilskudd fra Midtnorsk Filmsenter.
 2. Regnskap skal normalt føres i henhold til kontoplan i godkjent kalkyleskjema.
 3. Utgifter som dekkes over budsjettpostens uforutsette utgifter skal konteres på den relevante post.
 4. Alle avtaler om rettigheter, avtaler med stab og skuespillere, avtaler om kjøp eller leie av et visst omfang, som skal belastes regnskapet, skal inngås skriftlig.

Spill- og filmprosjekt som mottar tilskudd fra Midtnorsk Filmsenter, skal rapporteres i henhold til Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt tilskudd med avregning fra regional tilskuddsforvalter Se også Retningslinjer for føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk.

Midtnorsk Filmsenter kan føre kontroll med at tilskuddet brukes etter forutsetningene.

§ 3-18. Tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd

Tilskudd til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk fra Midtnorsk Filmsenter er tilskudd mot avregning. Tilskuddets størrelse fastsettes som del av et budsjett eller faktisk godkjent regnskap. Dersom de faktiske godkjente utgiftene er lavere enn budsjettert, vil det kunne kreves tilbakebetaling slik at Midtnorsk Filmsenters tilskuddsprosent opprettholdes. Dersom samlet offentlig tilskudd er høyere enn det som følger av § 3-14, skal tilskuddsforvalter kreve tilskudd tilbakebetalt slik at maksimalt tilskuddstak ikke overskrides.

§ 3-19. Ikke-kommersielle rettigheter

Midtnorsk Filmsenter har rett til ikke-kommersiell visning og profilering av audiovisuelle verk som har mottatt tilskudd fra oss på festivaler og kulturelle arrangementer, samt på nettsider, i kataloger og andre publikasjoner.

Midtnorsk Filmsenter skal på forhånd klarere med tilskuddsmottakeren at våre ønskede visninger ikke kommer i konflikt med verkets kommersielle interesser.

Midtnorsk Filmsenter har rett til å få materiale til ikke-kommersiell distribusjon og profilering av verk som har fått støtte fra oss, i Norge og utlandet.

§ 3-20. Indeksregulering

De satsene som er oppgitt i disse retningslinjene kan reguleres av administrasjonen når de er under 100.000 kroner.

 

Kapittel 4. Rammetilskudd til produksjonstiltak

Midtnorsk Filmsenter gir ikke rammetilskudd til produksjonstiltak.

 

Kapittel 5. Fellestiltak for audiovisuell bransje

Midtnorsk Filmsenter gir ikke tilskudd til fellestiltak for audiovisuell bransje. Bransjetiltak arrangeres av Midtnorsk Filmsenter alene eller i samarbeid med andre.

Klagebehandling

Vedtak gjort av Midtnorsk Filmsenter kan påklages innen tre uker fra underretning om vedtaket er mottatt eller kunngjøring om vedtaket, i henhold til Forvaltningslovens §28 og §29.

En klage skal være skriftlig og inneholde referanse til vedtak det klages på inkludert søknadsnummer, årsak og begrunnelse for klagen, endringer som ønskes samt dato og signatur.

En klage sendes til Midtnorsk Filmsenter. Jf. Forvaltningslovens § 33 skal en klage først behandles av Midtnorsk Filmsenters styre, som kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes vil styret forberede saken og sende den videre til endelig behandling hos Medieklagenemnda.

Ved klage på avslag om støtte til film/spill kan det klages på kunstnerisk vurdering og saksbehandling.

Se egen artikkel om «Saksgang og klagebehandling» 

Tilskudd til Filmkulturelle tiltak

Fra og med 2020 ble tilskuddsordningen «Filmkulturelle tiltak» overført fra Norsk filminstitutt (NFI) til de regionale filmsentrene. 

Søknader behandles etter «Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk» §1, §5, §6 og §8 og den mer spesifikke: Forskrift om tilskudd til filmformidling, §4: Tilskudd til arrangementer og visning.

Midtnorsk Filmsenter har avgrenset og prioritert med hensyn til hvordan vi prioriterer søknader om tilskudd innenfor denne ordningen og gjort dette kjent i egen artikkel: «Støtte til filmkulturelle tiltak» under fanen «Vi støtter».