Reisestøtte

Reisestøtte fra Midtnorsk Filmsenter retter seg mot personer i den profesjonelle filmbransjen i Trøndelag. Formålet med reisestøtten er i hovedsak internasjonalisering herunder faglig utvikling og finansiering.

12.04.201610:23 Tore Olsen

Hvem kan søke?

Profesjonelle fagarbeidere (enkeltpersoner, ikke selskaper) innenfor film, tv eller spillbransjen kan søke om tilskudd. Vi prioriterer søknader fra filmskapere som har blitt valgt ut til et pitcheforum eller har en film med i programmet på en anerkjent filmfestival. Dokumentarfilmkonventet og Kortfilmkonventet er også prioriterte arrangement. Det gies unntaksvis støtte til andre formål i inn og utland.

Du må ha relevant utdanning på bachelornivå eller høyere, eller kunne dokumentere relevant yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen.

Er du en ung filmskaper som ikke har startet din profesjonelle karriere ennå, kan du lese om senterets Filmstøtte for unge.

Hva kan du få støtte til?

For reiser i Norge uten overnatting kan det søkes inntil 1500 kroner i støtte, og for reiser med overnatting: inntil 3 000 kroner. Reiser utenfor Norge støttes normalt med inntil 4 000 kroner, men kan unntaksvis innvilges inntil 10 000 kroner. Reisestøtten gjelder utlegg til reise, overnatting og deltakeravgift. Diett eller andre utgifter til mat dekkes ikke. For utenlandsreiser med totale reisekostnader som overstiger 10 000 kroner, kan du søke NFIs reisestipend utlandet.

Koronavirus og reisetilskudd
Hold dere oppdatert og følg faglige råd fra Folkehelseinstituttet eller lignende. Arrangementer man søker om reisetilskudd til kan bli avlyst på kort varsel pga. smittefare. Inntil situasjonen blir mer avklart og annen informasjon gis, gjør vi oppmerksom på at utlegg per i dag gjøres på eget ansvar. Filmsenteret dekker ikke tapte kostnader ved reiser som ikke er gjennomført.

Alle søknader må gå gjennom vår søknadsportal RegPortal.

Hvordan søke reisestøtte?

Søknaden sendes elektronisk via filmsenterets nettbaserte søknadssystem RegPortal.no. Send søknaden i god tid før du skal reise. Søknadene behandles fortløpende og har en behandlingstid på en til to uker. Søknaden skal inneholde motivasjon og begrunnelse for reisen og et enkelt reisebudsjett. Har du søkt eller mottatt støtte fra andre enn filmsenteret til reisen, må du oppgi det i søknaden. Ring oss gjerne om du har spørsmål knyttet til din reise eller behandling av din søknad.

Vi anbefaler at du setter deg inn i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Kapittel 2 – Tilskudd til enkeltpersoner, § 2-5. Har du spørsmål vedrørende søknaden eller søknadsprosessen, kan du henvende deg til en rådgiver ved filmsenteret for veiledning.

Utbetaling av reisestøtte

Utbetaling av reisestøtte skjer etterskuddsvis. Utbetalingsanmodning med en kort rapport fra reisen og kopi av kvitteringer som dokumenterer reiseutgiftene, sendes filmsenteret via RegPortal.no. Legg ved et par rettighetsklarerte bilder fra reisen som kan bli brukt i filmsenterets informasjonsarbeid.

Reisestøtte fra Norsk filminstitutt

Du kan også søke Norsk filminstitutt (NFI) om reisestipend utland. Er du i tvil om du skal søke Norsk filminstitutt eller Midtnorsk Filmsenter, gjelder følgende retningslinjer:

For innenlandsreiser gjelder følgende: Skal du delta på et kurs i regi av Norsk filminstitutt, dekker NFI reisekostnadene. Skal du delta på et annet arrangement i regi av Norsk filminstitutt, utlyser NFI som regel et begrenset antall reisestipend som deltakere fra hele landet kan søke på. Andre reiser innad i Norge dekkes ikke av Norsk filminstitutt, og søknad om reisestøtte må derfor i disse tilfellene sendes til ditt regionale filmsenter.

For utenlandsreiser gjelder følgende: For alle utenlandsreiser med et godkjent budsjett på under 10 000 kroner, skal søknad om reisestøtte sendes til ditt regionale filmsenter. For utenlandsreiser med et høyere totalbudsjett enn dette, skal søknaden i sin helhet sendes til Norsk filminstitutt.

Godkjent budsjett inkluderer kun deltakeravgift, reise på billigste måte og inntil kr 1 000 pr. overnattingsdøgn som behøves for å delta på aktiviteten.

Der hvor hovedformålet med tiltaket er finansiering av et filmprosjekt, dvs. pitcheforum o.l., vil godkjent budsjett som en hovedregel inkludere kun deltakeravgift (pr. person) og inntil 2000 kroner til reise- og oppholdsutgifter totalt (pr. person).

Blir din søknad om reisestøtte ikke innvilget hos Norsk filminstitutt, står du fritt til å søke på nytt hos ditt regionale filmsenter.

UpNorth intervjues på IDFA
Håvard Bustnes intervju på IDFA, click to open in lightbox
Spætt Film pitcher dokumentar i New York
, click to open in lightbox