Etiske retningslinjer for Midtnorsk Filmsenter

Formål

Midtnorsk Filmsenter har som mål å ha høy tillit og godt omdømme i filmbransjen, hos våre eiere, samarbeidspartnere og blant folk flest. For å lykkes med dette er vi avhengig av etisk kvalitet i det arbeidet vi gjør og måten vi opptrer på, internt og utad. Fundamentet for våre retningslinjer er etiske verdier og normer som er allmenngyldige, som ærlighet, rettferdighet og pålitelighet.

Ansvar

Midtnorsk Filmsenter forvalter offentlige midler på vegne av staten og er offentlig eid av Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. Vi skal, som det står i fylkeskommunens retningslinjer «i alt vårt arbeid være bevisst at vi danner grunnlaget for innbyggernes tillit til offentlig virksomhet». Vi tilstreber likebehandling og behandler alle med respekt. Våre retningslinjer gjelder alle ansatte ved Midtnorsk Filmsenter. Styret har det overordnede ansvaret for de etiske retningslinjene ved Midtnorsk Filmsenter, og daglig leder har ansvar for at disse er kjent blant de ansatte, og at de ligger til grunn for all vår virksomhet. Ansatte ved Midtnorsk Filmsenter har en personlig forpliktelse til å gjøre seg kjent med de etiske retningslinjene, ta ansvar for egne handlinger og til alltid å opptre med integritet.

Forpliktelse

De etiske retningslinjene danner grunnlaget for vår oppgaveløsning og våre beslutninger. Dersom ansatte opplever uklarhet rundt bruken av disse, skal en søke råd og veiledning hos daglig leder. Den enkelte ansatte skal ikke la egne interesser, bekvemmelighet eller prestisje påvirke handlinger eller avgjørelser. Ansatte skal ikke opptre på en måte som kan svekke tilliten til deres upartiskhet.

Lojalitet

Ansatte skal opptre i samsvar med Midtnorsk Filmsenter sine interesser, og arbeidsgiver skal sikre at ansattes interesser blir ivaretatt. Alle ansatte plikter å følge rettslige regler og etiske retningslinjer og etterkomme pålegg fra daglig leder. Lydighetsplikten medfører ingen plikt til å gjøre noe som er ulovlig eller uetisk. Daglig leder har ansvar for at det er samsvar mellom praksis og retningslinjer, og at vi i møter og annet daglig arbeid er bevisst på hvordan våre holdninger kan virke inn på vår praksis.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved Midtnorsk Filmsenter har taushetsplikt om opplysninger av enhver art som er eller kan være konfidensiell for Midtnorsk Filmsenter og brukere av våre tjenester. Alle dokumenter, korrespondanse og annet materiell ansatte får tilgang til gjennom sitt oppdrag, er Midtnorsk Filmsenters eiendom. Alle ansatte har signert taushetserklæring med hensyn til informasjon en får kjennskap til om selskap, enkeltpersoner og filmprosjekt gjennom sitt arbeid ved filmsenteret.

Åpenhet og rapportering

Alle ansatte skal etterleve de etiske retningslinjene ved Midtnorsk Filmsenter. Vi skal behandle hverandre med gjensidig respekt og ivareta et helsefremmende arbeidsmiljø. For å bygge tillit til vår virksomhet og motvirke klanderverdig adferd og kultur, skal Midtnorsk Filmsenter vise åpenhet, internt og eksternt. Av brukerne av våre tjenester og samarbeidspartnere skal vi oppleves som åpne, interesserte, rettferdige og lojale. Brukere av våre tjenester skal oppleve trygghet i sin kontakt med oss. Vi diskuterer ikke prosjekt eller virksomheter med andre enn dem det gjelder.

Det må være en sammenheng mellom kravet til åpenhet og plikten til å rapportere om uheldige forhold i egen virksomhet eller virksomheter som søker Midtnorsk Filmsenter om støtte. Rapporteringsplikt må vurderes fra sak til sak.

Effektivitetsplikt

Ansatte ved Midtnorsk Filmsenter plikter å bruke arbeidsgivers ressurser på mest mulig økonomisk og rasjonelt vis.

Habilitet

Midtnorsk Filmsenter er omfattet av forvaltningsloven og forholder oss til reglene som er formulert her om habilitet. Ansatte skal være kjent med kravene som stilles, og ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet.

Ansatte skal ikke motta gaver, ytelser eller fordeler som er egnet til å påvirke deres tjenestehandlinger. Ansatte skal aldri benytte sin stilling til å skaffe seg selv eller andre uberettigede fordeler. Ansatte skal ikke som en del av sin tjenesteutøvelse gi gaver, ytelser eller fordeler som er ment å påvirke mottakerens tjenestehandlinger. Ansatte plikter å melde fra om bistillinger, verv og annet lønnet arbeid.

I behandlingen av søknader om støttemidler har Midtnorsk Filmsenter følgende regler:

Regler vedrørende habilitet for filmsenterets ansatte:

Dersom spill- eller filmkonsulenten er inhabil i behandlingen av en søknad i en runde, må det kalles inn en settekonsulent som vurderer den aktuelle søknaden det gjelder. Det må i tillegg foretas en vurdering av hvorvidt hele den aktuelle søknadsrunden skal overlates til settekonsulenten.

Dersom øvrige ansatte ved filmsenteret er inhabile knyttet til personer eller selskaper, skal vedkommende ikke delta i behandling av noen form for søknadsbehandling tilknyttet disse.

Dersom produksjonsrådgiver er inhabil, fungerer daglig leder som rådgiver for spill- eller filmkonsulenten i behandling av søknader om utviklings- og produksjonstilskudd. Andre søknader om reisestøtte, støtteordninger og annet, blir behandlet av prosjektkoordinator i samråd med daglig leder.

Innenfor de enkelte tilsagnsrundene er filmkonsulenten suveren med hensyn til prioritering og vurdering av kunstnerisk kvalitet i sin innstilling til Midtnorsk Filmsenters styre innenfor en økonomisk ramme som foreslås av administrasjonen for hver søknadsrunde. Dersom produksjonsmessige, økonomiske, tekniske og/eller markedsmessige spørsmål knyttet til en søknad står i konflikt med prosjekt som er prioritert av konsulenten på kunstnerisk grunnlag, skal alltid daglig leder bistå konsulenten som rådgiver. Spillkonsulenten leverer også en selvstendig innstilling innenfor en økonomisk ramme foreslått av administrasjonen for hver runde.

Det er styret som beslutter hvorvidt konsulentenes innstillinger og administrasjonens foreslåtte fordeling av midler til spill og film i hver runde skal vedtas. Styret kan gi føringer for overordnede rammer for konsulentenes prioriteringer på lengre sikt, blant annet når det gjelder representasjon og mangfold med hensyn til for eksempel genre/format og kjønn.

Regler for styret i behandling av søknader om støtte til filmprosjekt:

I innkalling til styremøter som inkluderer søknadsbehandling må styremedlemmene vurdere sin habilitet opp mot innkomne søknader i den aktuelle runden. Dersom et styremedlem er inhabilt knyttet til én av søknadene, er vedkommende inhabil i vurderingen også av de øvrige søknadene i samme runde. Styremedlemmet deltar dermed ikke i styrets behandling av den aktuelle søknadsrunden.

Dersom det kommer klager på søknader fra en runde, er styremedlemmer som var inhabile i behandlingen av den aktuelle søknadsrunden også inhabile i klagebehandlingen.

Filmkonsulenten ansettes på treårig åremål med mulighet til forlengelse i ett år. Ved ansettelse av filmkonsulent skal vurdering av habilitet tillegges stor vekt. Daglig leder har ansvar for ansettelse av konsulent og orienterer styret innen aktuell kandidat tilbys stillingen.

Engasjement som spillkonsulent kan inngås for kortere tidsperioder og for enkeltrunder.

 

Revidert av styret i Midtnorsk Filmsenter, 11. juni 2020.