Retningslinjer: Film

Her har vi systematisk ordnet våre retningslinjer for film i henhold de spesifikke forskriftene som gjelder.

Revidert 23. mars 2021 av styret i Midtnorsk filmsenter.

 • Tilskudd til enkeltpersoner, filmarbeidere (kapittel 2)
 • Tilskudd til produksjon og utvikling av audiovisuelle verk (kapittel 3)
 • Filmkulturelle tiltak (kapittel 8)

Innledning

Midtnorsk filmsenter er eid av Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune og forvalter statlige midler som tildeles fra Kulturdepartementet (KUD) via Norsk filminstitutt (NFI).

Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommunes hovedmål i sin strategi på det audiovisuelle området, er «å styrke og utvikle film og det øvrige audiovisuelle området i Trøndelag gjennom å legge til rette for høy kunstnerisk kvalitet, øke lønnsomheten i hele verdikjeden og sikre økt distribusjon og formidling».

Selskapet Midtnorsk filmsenter er av ideell karakter og skal bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av midtnorsk audiovisuell produksjon ved å forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner som kort-, dokumentar og animasjonsfilm.

Midtnorsk filmsenter gir støtte til utvikling av dataspill (se: Retningslinjer spill) og har åpnet for å gi støtte til utvikling av lang fiksjonsfilm (spillefilm/serie).

Filmsenterets tilskudd til utvikling og produksjon av film- og spillprosjekt i Trøndelag skal bidra til kontinuerlig og kostnadseffektiv produksjon av et mangfold av audiovisuelle uttrykk som har høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet, og som når et stort publikum i Norge og internasjonalt.

Midtnorsk filmsenter skal også bidra til at kulturpolitiske målsettinger innfris gjennom å stimulere til faglig og kunstnerisk utvikling av den profesjonelle film- og spillbransjen gjennom kompetanseutviklende tiltak, rådgivning overfor bransjen og utvikling av faglige nettverk

Midtnorsk filmsenters hovedmålgruppe er den profesjonelle delen av film- og spillbransjen i Trøndelag.

Samlet skal tilskudd fra Midtnorsk filmsenter bidra til en profesjonell audiovisuell bransje med sunn økonomi. Over tid skal tilskuddene bidra til å oppnå målet om likestilling og økt mangfold.

Midtnorsk filmsenter har også et ansvar for tiltak for barn/unge og unge talenter, og for å bidra til å utvikle formidlingstilbudet til barn og unge.

Filmsenteret gir støtte til filmkulturelle tiltak (se kapittel 8). 

De statlige midlene forvaltes i samsvar med mål og forutsetninger som er formulert i årlige tilskuddsbrev fra NFI på vegne av KUD, og etter «Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk» og de mer spesifikke «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon», sist rettet 14. januar 2021, Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill og Forskrift om tilskudd til filmformidling, § 4: Tilskudd til arrangementer og visning.

Forskriften(e) er felles for alle regionale filmsenter, filmfond og Norsk filminstitutt - og er juridisk overordnet Midtnorsk filmsenters retningslinjer. Når du søker Midtnorsk filmsenter om støtte, skal du være kjent med forskriften som gjelder for ordningen du søker.

Prioriteringer og praksis kan variere noe fra region til region. En del ordninger i forskriften er nasjonale, og gjelder dermed ikke for Midtnorsk filmsenter.

I tildelingsbrev fra NFI står det spesifisert at Midtnorsk filmsenter selv skal avgrense og prioritere med hensyn til hvordan statstilskuddet anvendes innenfor de ulike bestemmelsene i forskriften, og gjøre dette kjent.

Her har vi systematisk samlet og ordnet våre retningslinjer for tilskudd knyttet til film i henhold til den spesifikke forskriften «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon» og Forskrift om tilskudd til filmformidling § 4 (den siste gjelder for tilskuddsordningen «Filmkulturelle tiltak»). Dette for at det skal komme mest mulig tydelig frem hva som gjelder for Midtnorsk filmsenter.

For dataspill, se egne retningslinjer.

Dersom retningslinjene for Midtnorsk filmsenter ikke avviker fra forskriften, ligger det direkte lenke til paragrafen. Noen steder har vi lagt inn spesifikasjoner og tilleggstekst til paragrafen som gjelder for oss.

Prosjekt som mottar tilskudd fra Midtnorsk filmsenter, skal rapporteres i henhold til Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt tilskudd med avregning fra regional tilskuddsforvalter og Retningslinjer for føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk.

Under fanen «Vi støtter» ligger korte, lettleste artikler om hver enkelt av våre tilskuddsordninger.

Du kan også ta kontakt med vår produksjonsrådgiver for råd og veiledning.

 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Overordnet formål er beskrevet i Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk:

§ 1. Formål. Tilskudd som er hjemlet i denne forskriften skal bidra til å styrke norsk og samisk språk, identitet og kultur, og oppfylle gjeldende mål på det audiovisuelle området. Tilskuddene skal bidra til

 1. et bredt og variert tilbud av audiovisuelle produksjoner av høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet,
 2. at audiovisuelle verk når et stort publikum i Norge og utlandet,
 3. god formidling av norske og utenlandske verk, filmkunst og filmkultur samt
 4. en profesjonell, likestilt og mangfoldig audiovisuell bransje med sunn økonomi.

Paragrafene i det følgende og til og med kapittel 7 refererer til tilsvarende paragrafer i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon:

§ 1-2. Virkeområde. Virkeområdet for Midtnorsk filmsenter er:

 • Tilskudd til enkeltpersoner: Fagarbeidere i den trønderske audiovisuelle bransjen.
 • Utviklings- og eller produksjonstilskudd til audiovisuelle prosjekt fra produkssjonsselskap som er hjemmerhørende i Trøndelag, eller som har nøkkelpersoner fra Trøndelag tilknyttet prosjektet
 • Tilskudd til ungdom/unge talenter.

Overordnet regelverk for Midtnorsk filmsenters tilskudd er Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. I tillegg forholder Midtnorsk filmsenter seg til årlig tilskuddsbrev fra NFI.

I det følgende og frem til kapittel 7 angis hvordan Midtnorsk filmsenter forvalter tilskudd til enkeltpersoner og produksjonsselskap i henhold til forskriften. Dersom Midtnorsk filmsenters praksis ikke avviker fra forskriften, ligger det lenke til forskriftens paragraf i teksten.

§ 1.3. Definisjoner. Se Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon § 1-3.

§ 1.4. Kulturtesten. Se Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon § 1-4.

§ 1.5. Krav til søknad. Søknad skal være på norsk og sendes på elektronisk søknadsskjema via RegPortal.no. Midtnorsk Filmsenter kan gjøre unntak for språkkravet på hele eller deler av søknaden. Vedlegg til søknaden kan leveres på annet skandinavisk språk eller engelsk.

§ 1-6. Opplysningsplikt. Se Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon § 1- 6.

§ 1-7. Aksept av vilkår. Se Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon § 1-7.

 

Kapittel 2 tilskudd til enkeltpersoner

§ 2.1. Virkeområde. Midtnorsk filmsenter gir tilskudd til profesjonelle fagarbeidere i den trønderske audiovisuelle bransjen. Filmsenteret kan gi tilskudd til kompetanseheving og faglig utvikling som reisestøtte og deltakeravgift for deltakelse på seminarer, bransjearrangement, filmfestivaler og -markeder og lignende.

Midtnorsk filmsenter kan gi tilskudd til mentorordninger, arbeids- og praktikantstipend.

Under ordningen «Filmstøtte for unge» kan filmsenteret gi støtte til unge filmskapere som ikke er næringsdrivende.

§ 2.2. Krav til søker. For å kunne motta tilskudd må søker ha relevant utdanning på bachelornivå eller høyere, eller kunne dokumentere relevant yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen. Søker må bo og virke i Trøndelag, dvs. være folkeregistrert og skatte til en kommune i Trøndelag.

Det kan gjøres unntak for krav til relevant utdanning/yrkeserfaring for unge talenter og i andre særlige tilfeller.

§ 2.3. Prioritering. Ved vurdering av og prioritering mellom søknader og utmåling av tilskudd, legges det vekt på ordningens formål og den faglige begrunnelsen for søknaden. Midtnorsk filmsenter kan prioritere søknader ut fra målet om likestilling og mangfold i filmbransjen, samt graden av tilknytning til Trøndelag.

Midtnorsk filmsenter legger vekt på talentutvikling og kan prioritere tiltak som vurderes som nyttige for utvikling av den trønderske filmbransjen.

§ 2.4. Tilskudd til utvikling av ideer og manuskripter. Midtnorsk filmsenter har ikke en egen ordning for idéutvikling eller manusstøtte. Dette kan søkes som en del av utviklingsstøtten til filmprosjekt.

§ 2.5. Tilskudd til faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement. Tilskudd skal bidra til økt kompetanse og faglig utvikling blant profesjonelle fagarbeidere i den trønderske, audiovisuelle bransjen. Det kan gis tilskudd til deltakelse på kurs, seminarer og finansieringsfora, samt representasjon av audiovisuelle verk på prioriterte festivaler eller prisutdelinger.

Tilskudd kan gis til deltakeravgift, reiser og opphold. Søknaden skal være innsendt før tiltaket starter. Midtnorsk filmsenter prioriterer søknader til prioriterte festivaler/bransjeforum der nøkkelarbeidere representerer produksjoner. For film prioriteres regissører og produsenter, men andre filmarbeidere kan også omfattes av ordningen. Tilskudd etter denne ordningen kan brukes både nasjonalt og internasjonalt.

Tiltak som anses som viktige for å styrke kunstnerisk kvalitet samt øker mulighetene for finansiering, co-produksjon og økt distribusjon, vil prioriteres.

For reiser i Norge uten overnatting kan det søkes inntil 1500 kroner i støtte, og for reiser med overnatting: inntil 4000 kroner. Reiser utenfor Norge støttes normalt med inntil 6000 kroner, men kan unntaksvis innvilges inntil 10.000 kroner. Reisestøtten gjelder utlegg til reise, overnatting og deltakeravgift. Diett eller andre utgifter til mat dekkes ikke. Denne ordningen har løpende søknadsfrist.

Se også NFIs ordning for Reisestipend utland.

§ 2.6. Arbeidsstipend – og andre stipender. Midtnorsk filmsenter kan utlyse arbeidsstipend som skal bidra til kompetanseutvikling av profesjonelle filmskapere i den trønderske audiovisuelle bransjen. Stipend kan blant annet gis til fordypning i manus, regi, klipp og produsentskap. Midtnorsk filmsenter har ikke en løpende ordning med arbeidsstipend. Arbeidsstipend knyttet til ulike prioriterte områder vil utlyses med fast søknadsfrist.

Merk! Det kan søkes støtte stipend fra denne ordningen til utvalgte nasjonale og internasjonale utviklingsprogram med løpende søknadsfrist.

Midtnorsk filmsenter prioriterer profesjonelle produsenter, regissører og manusforfattere. Filmsenteret kan prioritere søknader ut fra mål om likestilling og mangfold i filmbransjen.

Praktikantstipend. Praktikantstipend kan søkes i forbindelse med filmproduksjoner hvor filmarbeidere kan få utbytte av å jobbe for en produksjon i tett kontakt med profesjonelle filmarbeidere. Praktikanten må være bosatt og virke i Trøndelag. En kontrakt må være inngått og skrevet mellom praktikant og produksjonens produsent, der innhold og tidsavgrensning tydelig fremgår. Det er praktikanten som søker og får tildelt støtten fra Midtnorsk Filmsenter. Støtten utbetales etterskuddsvis. Midtnorsk filmsenter beregner tilskudd etter lengde på opphold og Filmforbundets honorarsatser for praktikanter. Totalt tilskudd kan ikke overstige 50.000 kroner. Denne ordningen har løpende søknadsfrist.

Mentorstøtte. Profesjonelle filmskapere kan søke støtte til innleid mentor innenfor et spesielt fagområde, eller for å fordype seg i en faglig begrunnet problemstilling knyttet til et audiovisuelt prosjekt. Følgende områder er prioritert: manus, regi, produsentskap, foto og klipp. Denne ordningen har løpende søknadsfrist.

Unge filmskapere. Unge filmskapere som ikke har startet sin profesjonelle karriere, kan benytte seg av Midtnorsk Filmsenters filmstøtte for unge. Det kan i spesielle tilfeller søkes om reisestøtte til deltakelse på festivaler og kompetansehevende tiltak. For reiser i Norge uten overnatting kan det søkes inntil 1500 kroner i støtte, og for reiser med overnatting: inntil 3000 kroner. Reiser utenfor Norge støttes normalt med inntil 4000 kroner. Det kan også søkes mentorstøtte for unge på inntil kr. 5000. Denne ordningen har løpende søknadsfrist.

Det kan søkes om støtte til faglige tiltak der unge er målgruppe. Sum vurderes i hvert enkelt tilfelle, men kan normalt ikke overstige kr. 10.000. Denne ordningen har løpende søknadsfrist.

§ 2.7. Rapportering om bruken av tilskudd. Se Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon § 1-7.

 

Kapittel 3. Tilskudd til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk

§ 3.1. Virkeområde. Dette kapittel gjelder tilskudd til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk. Midtnorsk filmsenter har ikke en egen lanseringsordning for film, men dette kan være en del av produksjonssøknaden.

Midtnorsk filmsenter gir tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, inkludert internasjonale co-produksjoner. Midtnorsk filmsenter har åpnet for utviklingsstøtte til lang fiksjon. For tilskudd til dataspill, se: Retningslinjer spill.

Midtnorsk filmsenter har tre årlige søknadsfrister: 15. februar, 30. april og 15. september. Behandlingstiden er normalt seks uker.

Tilskudd til kortfilm: Som kortfilm regnes en audiovisuell fiksjonell produksjon med visningslengde på under 60 minutter. Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av digital visningskopi. I særlige tilfeller kan Midtnorsk filmsenter også gi utviklingstilskudd til kortfilm, f.eks. til animasjon. For dokumentarisk kortfilm, se under: Tilskudd til dokumentar.

Tilskudd til dokumentar: Midtnorsk filmsenter kan gi støtte til enkeltstående dokumentarfilmer i kort og langt format og til dokumentarfilmserier.

Utviklingstilskudd gis vanligvis bare til dokumentarer i langt format og kan dekke manusutvikling, research, opptak, pilot, finansieringsarbeid og lignende. Prosjekt som inkluderer pilot i utviklingsbudsjettet prioriteres.

Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av digital visningskopi.

Støtte til utvikling av lang fiksjon: Midtnorsk Filmsenter kan gi støtte til utvikling av spillefilm eller dramaserie.

Kortfilmstipend Ung på inntil kr. 10.000 er en egen støtteordning for filmskapere som ennå ikke har startet sin profesjonelle karriere. For å få støtte må filmen være klar for produksjon. Merk! Denne ordningen har løpende frist.

Hva Midtnorsk filmsenter ikke støtter:

 • Lansering av film
 • Filmer som lages som del av et studieforløp
 • Reklame, nyheter, underholdningsprogram, dekning av sportsarrangement
 • Materiale som kun skal vises i egne lukkede distribusjonssystemer
 • Oppdragsfilm

Midtnorsk filmsenter kan be om ytterligere informasjon ved tvilstilfeller.

For tilskudd til lang fiksjon (spillefilm og tv-serier) og ytterligere midler til spillutvikling og dokumentarfilm i langt format rettet mot kino, henvises også til filmfondet Filminvest, som har Trøndelag og Innlandet som sitt virkefelt, i tillegg til NFI.

§ 3.2. Krav til søker. Søker om tilskudd til utvikling og produksjon av film skal være et uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak som er etablert i Norge og som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål. Selskap som er etablert i Trøndelag vil prioriteres. Med uavhengig menes at foretaket ikke har det offentlige som hovedeier eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til den primære visningsplattformen for prosjektet.

Foretaket skal være organisert som aksjeselskap og være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret med næringskode 59.110: Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer. For å få tilskudd til utvikling eller produksjon av film skal en ansvarlig produsent være tilknyttet prosjektet.

Nøkkelmedarbeidere i prosjektet skal ha profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt. I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak. I vurderingen legges det vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet, budsjett og øvrig stab.

§ 3.3. Vilkår. Minst én av følgende nøkkelpersoner: regissør, manusforfatter eller produsent - må bo og virke i Trøndelag.

Alle prosjekt må ha regnskapsfører. For tilskudd over 200.000 kr. kreves revisorgodkjent regnskap.

Se øvrige vilkår i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon § 3-3.

§ 3.4. Teksting og synstolking. Se Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner.

§ 3.5. Prioritering. Vurdering og prioritering mellom søknader om tilskudd baseres på en samlet vurdering av kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske og markedsmessige hensyn. Det legges vekt på:

 1. formålet med tilskuddsordningene
 2. prioriterte satsingsområder fastsatt av departementet eller Midtnorsk filmsenter
 3. tidligere kunstneriske og/eller kommersielle resultater hos søker eller andre nøkkelpersoner i prosjektet
 4. prosjekter som kan bidra til utvikling av talentfulle regissører og manuskriptforfattere
 5. mangfold i skaper-, innholds- og brukerleddet, og kjønnsbalanse

Graden av regional tilknytning mht. nøkkelpersoner i prosjektet og selskapet som søker, har betydning for Midtnorsk filmsenters prioritering og vurdering av søknaden (se § 3-3).

Det er film- og spillkonsulentene ved Midtnorsk filmsenter som vurderer og prioriterer mellom søknadene i hver søknadsrunde innenfor en økonomisk ramme som foreslås av administrasjonen for hver søknadsrunde. Konsulentene legger frem sine innstillinger for styret i Midtnorsk filmsenter som vedtar innstillingene i hver runde og prioriteringen mellom de ulike formatene.

Behandlingstiden i en søknadsrunde er ca. seks uker fra søknadsfristen.

§ 3-6. Tilskudd etter kunstnerisk vurdering. Tilskuddene fra Midtnorsk filmsenter skal stimulere til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk som vurderes å ha høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og som bidrar til et bredt og variert tilbud av film innen ulike sjangre og til ulike målgrupper.

Tilskudd fra Midtnorsk filmsenter gis etter en filmfaglig og kunstnerisk vurdering. Filmkonsulenten legger frem sine innstillinger for styret i Midtnorsk filmsenter i hver søknadsrunde, og det er styret som vedtar innstillingene.

§ 3-7. Tilskudd etter markedsvurdering. Midtnorsk filmsenter gir ikke tilskudd etter markedsvurdering.

§ 3-8. Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent. Midtnorsk filmsenter kan gi tilskudd til produksjon av co-produksjoner av kort- og dokumentarfilm med høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet i samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent. Minoritetsprodusent må være et produksjonsselskap i Trøndelag og stå som søker av andel det søkes om fra Midtnorsk filmsenter.

Det legges vekt på at produksjonene skal stimulere til profesjonalisering av trøndersk bransje gjennom økt internasjonalt samarbeid. Midtnorsk filmsenter gir ikke støtte til utviklingsfasen av co-produksjoner med utenlandsk hovedprodusent.

I vurderingen av og i prioriteringen mellom søknader om tilskudd, legger Midtnorsk filmsenter vekt på det trønderske selskapets samarbeid med den utenlandske co-produsenten, kreative og tekniske bidrag fra den trønderske bransjen, den trønderske andelen av prosjektets budsjett og prosjektets kunstneriske kvalitet.

Tilskuddet fra Midtnorsk filmsenter beregnes med utgangspunkt i den trønderske budsjettandelen i prosjektet.

Søknader om co-produksjoner behandles og innstilles av filmkonsulenten innenfor ordinære tildelingsrunder, og vedtas av styret ved Midtnorsk filmsenter.

§ 3-9. Etterhåndstilskudd. Midtnorsk filmsenter gir ikke etterhåndstilskudd.

§ 3-10. Utmåling av etterhåndstilskudd. Paragrafen er knyttet til § 3-9 og gjelder ikke for Midtnorsk filmsenter.

§ 3-11. Tilskudd til lansering av audiovisuelle verk. Midtnorsk filmsenter har ikke en egen tilskuddsordning for lansering. Markeds- og lanseringsutgifter skal normalt inkluderes i produksjonssøknaden.

§ 3-12. Utmåling av lanseringstilskudd. Paragrafen er knyttet til § 3-11 og gjelder ikke for Midtnorsk filmsenter.

§ 3-13. Maksimalt offentlig tilskudd til audiovisuelle verk. Midtnorsk filmsenter gir tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, samt til utvikling av lang fiksjon (spillefilm/dramaserie).

Maksimalt samlet offentlig tilskudd for:

 • kortfilm - skal ikke overstige 100% av filmens regnskapsførte utviklings- og produksjons- og lanseringskostnader.
 • enkeltstående dokumentarfilmer som ikke mottar etterhåndsstilskudd skal ikke overstige 90% av filmens regnskapsførte utviklings-, produksjons- og lanseringskostnader.
 • serier - skal ikke overstige 50% av seriens regnskapsførte utviklings- og produksjonskostnader. I særlige tilfeller med smal målgruppe kan Midtnorsk Filmsenter godkjenne lavere egenfinansiering.
 • For co-produksjoner med utenlandsk hovedprodusent gjelder prosenttaket for den trønderske andelen i prosjektet.
 • For spillefilm se Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner §3-13 a) og b).

§ 3-14. Absolutt tak på tilskudd til et audiovisuelt verk. Samlet tilskudd fra Midtnorsk filmsenter vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Se også Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 3-14.

§ 3-15. Godkjente kostnader. Se Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 3-15.

§ 3-16. Regnskap, rapportering og kontroll. Regnskap skal føres i henhold til gjeldende lover og regler og i tråd med god regnskapsskikk. Det skal føres regnskap fra autorisert regnskapsfører for hvert audiovisuelle verk som mottar tilskudd fra Midtnorsk filmsenter. For tilskudd over 200.000 kroner skal regnskapet godkjennes av revisor.

Regnskap skal føres i henhold til kontoplan i godkjent kalkyleskjema fra NFI.

Utgifter som dekkes over budsjettposten uforutsette utgifter skal konteres på den relevante post. Alle avtaler om rettigheter, avtaler med stab og skuespillere, avtaler om kjøp eller leie av et visst omfang, som skal belastes regnskapet, skal inngås skriftlig.

Spill- og filmprosjekt som mottar tilskudd fra Midtnorsk filmsenter, skal rapporteres i henhold til Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt tilskudd med avregning fra regional tilskuddsforvalter og Retningslinjer for føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk.

Midtnorsk filmsenter kan føre kontroll med at tilskuddet brukes etter forutsetningene.

§ 3-17. Tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd. Tilskudd til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk fra Midtnorsk filmsenter er tilskudd mot avregning. Tilskuddets størrelse fastsettes som del av et budsjett eller faktisk godkjent regnskap. Dersom de faktiske godkjente utgiftene er lavere enn budsjettert, vil det kunne kreves tilbakebetaling slik at Midtnorsk filmsenters tilskuddsprosent opprettholdes. Dersom samlet offentlig tilskudd er høyere enn det som følger av § 3-13, skal tilskuddsforvalter kreve tilskudd tilbakebetalt slik at maksimalt tilskuddstak ikke overskrides.

§ 3-18. Ikke-kommersielle rettigheter. Midtnorsk filmsenter har rett til ikke-kommersiell visning og profilering av audiovisuelle verk som har mottatt tilskudd fra oss på festivaler og kulturelle arrangementer, samt på nettsider, i kataloger og andre publikasjoner.

Midtnorsk filmsenter skal på forhånd klarere med tilskuddsmottakeren at våre ønskede visninger ikke kommer i konflikt med verkets kommersielle interesser.

Midtnorsk filmsenter har rett til å få materiale til ikke-kommersiell distribusjon og profilering av verk som har fått støtte fra oss, i Norge og utlandet.

 

Kapittel 4. Rammetilskudd til produksjonstiltak

Midtnorsk filmsenter gir ikke rammetilskudd til produksjonstiltak. Se Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 4-1, § 4-2 og § 4,3 for opplysninger om denne ordningen.

 

Kapittel 5. Fellestiltak for audiovisuell bransje

Midtnorsk filmsenter gir ikke tilskudd til fellestiltak for audiovisuell bransje. Bransjetiltak arrangeres av Midtnorsk filmsenter alene eller i samarbeid med andre.

 

Kapittel 6. Felles regler om kontroll og rapportering om bruken av tilskudd

§ 6-1. Kontroll og rapportering om bruken av tilskudd. Se Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 6-1.

§ 6-2. Regnskap. Regnskap skal føres i henhold til gjeldende lover og regler og i tråd med god regnskapsskikk samt i henhold til Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt tilskudd med avregning fra regional tilskuddsforvalter og Retningslinjer for føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk.

 

Kapittel 7. Felles regler om reaksjonee

§ 7-1.Omgjøring av vedtak om tildeling av tilskudd. Se Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 7-1.

§ 7-2.Tilbakeholdelse av tilskudd og motregning. Se Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 7-2.

§ 7-3.Utestengelse fra tilskuddsordninger ved mislighold. Se Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 7-3.

 

Kapittel 8. Tilskudd til filmkulturelle tiltak

Fra og med 2020 ble tilskuddsordningen «Filmkulturelle tiltak» overført fra Norsk filminstitutt (NFI) til de regionale filmsentrene. 

Søknader behandles etter Forskrift om tilskudd til filmformidling, § 4: Tilskudd til arrangementer og visning.

Tilskudd etter denne bestemmelsen skal bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge. Det kan gis tilskudd til arrangementer og visning, herunder filmfestivaler og andre filmkulturelle tiltak, filmformidlingstiltak med kunstnerisk, kulturelt eller pedagogisk formål, samt tiltak som bidrar til å opprettholde en desentralisert kinostruktur. Filmfestivaler skal være åpne for publikum og tilby et sammensatt filmprogram av et visst omfang. Tilskudd til filmfestivaler skal ikke overstige 60 % av festivalens godkjente, samlede budsjett. Det kan gjøres unntak fra tilskuddstaket for festivaler som retter seg mot barn og unge.

Ordningen retter seg mot arrangører av:

Filmformidlingstiltak med kulturelt eller pedagogisk formål, for eksempel visning av film i kulturell, kunstnerisk, historisk, samfunnsrelatert eller lokal kontekst

Seminarer eller presentasjoner (innledning eller foredrag) knyttet til en filmvisning

Den som søker, må være en organisasjon, stiftelse eller selskap registrert i Enhetsregisteret.

Midtnorsk filmsenter har avgrenset og prioritert med hensyn til hvordan vi prioriterer søknader om tilskudd innenfor denne ordningen, se også egen artikkel: «Støtte til filmkulturelle tiltak» under fanen «Vi støtter». Midtnorsk Filmsenter støtter arrangement med inntil 20.000 kroner. Alle søknader må leveres minimum 1 måned før prosjektets planlagte start. Søknader gjøres via RegPortal.no

Ordningen har i 2022 løpende søknadsfrist med behandling innen 3 uker.

Er du arrangør av filmfestival se også Norsk filminstitutts festivalordning.

 

Klagebehandling

Vedtak gjort av Midtnorsk filmsenter kan påklages innen tre uker fra underretning om vedtaket er mottatt eller kunngjort, i henhold til forvaltningslovens § 28 og § 29.

En klage skal være skriftlig og inneholde referanse til vedtak det klages på inkludert søknadsnummer, årsak og begrunnelse for klagen, endringer som ønskes samt dato og signatur.

En klage sendes til Midtnorsk Filmsenter. Jf. forvaltningslovens § 33 skal en klage først behandles av Midtnorsk filmsenters styre, som kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket blir opprettholdt, blir klagen oversendt Medieklagenemnda, som treffer endelig vedtak.

Ved klage på avslag om utviklings- eller produksjonstilskudd til film kan det klages på kunstnerisk vurdering og saksbehandling.

Se egen artikkel om Saksgang og klagebehandling.