Retningslinjer: Dataspill

Her har vi systematisk ordnet våre retningslinjer for dataspill i henhold til forskriftene som gjelder.

Retningslinjer for dataspill ble vedtatt av styret i Midtnorsk filmsenter, 23. mars 2021 og revidert 6. september 2023. 

Innledning

Midtnorsk filmsenter er eid av Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune og forvalter statlige midler som tildeles fra Kulturdepartementet (KUD) via Norsk filminstitutt (NFI).

Målene for bevilgningene på dataspillområdet er å legge til rette for:

·      et variert tilbud av norske dataspill av høy kvalitet

·      en profesjonell og mangfoldig dataspillbransje

·      gjennomslagskraft for norske dataspill

·      en inkluderende og tilgjengelig dataspillkultur

Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommunes hovedmål i strategien for det audiovisuelle området, er «å styrke og utvikle film og det øvrige audiovisuelle området i Trøndelag gjennom å legge til rette for høy kunstnerisk kvalitet, øke lønnsomheten i hele verdikjeden og sikre økt distribusjon og formidling».

Selskapet Midtnorsk filmsenter er av ideell karakter og skal bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av midtnorsk audiovisuell produksjon i Trøndelag ved å forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner i Trøndelag. Midtnorsk filmsenter gir tilskudd til utvikling og produksjon av film, og til utvikling av dataspill. 

Filmsenterets tilskudd skal bidra til kontinuerlig og kostnadseffektiv produksjon av et mangfold av audiovisuelle uttrykk som har høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet, og som når et stort publikum i Norge og internasjonalt.

Midtnorsk filmsenter skal også bidra til at kulturpolitiske målsettinger innfris gjennom å stimulere til faglig og kunstnerisk utvikling av den profesjonelle film- og spillbransjen gjennom kompetanseutviklende tiltak, rådgivning overfor bransjen og utvikling av faglige nettverk.

Midtnorsk filmsenters hovedmålgruppe er den profesjonelle delen av film- og spillbransjen i Trøndelag.

Samlet skal Midtnorsk filmsenter bidra til en profesjonell, likestilt audiovisuell bransje med sunn økonomi. Over tid skal tilskuddene bidra til å oppnå målet om likestilling og økt mangfold.

Midtnorsk filmsenter har også et ansvar for tiltak for barn/unge og unge talenter, og for å bidra til å utvikle formidlingstilbudet til barn og unge.

De statlige midlene forvaltes i samsvar med mål og forutsetninger som er formulert i årlige tilskuddsbrev fra NFI på vegne av KUD, etter «Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk», «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon» og for dataspill, den spesifikke: Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill.

Forskriften(e) er felles for alle regionale filmsenter, filmfond og Norsk filminstitutt - og er juridisk overordnet Midtnorsk filmsenters retningslinjer. Når du søker Midtnorsk filmsenter om støtte, skal du være kjent med forskriften som gjelder for ordningen du søker.

Prioriteringer og praksis kan variere noe fra region til region. En del ordninger i forskriften er nasjonale, og gjelder dermed ikke for Midtnorsk filmsenter.

I tildelingsbrev fra NFI står det spesifisert at Midtnorsk filmsenter selv skal avgrense og prioritere med hensyn til hvordan statstilskuddet anvendes innenfor de ulike bestemmelsene i forskriften, og gjøre dette kjent.

Under har vi systematisk samlet og ordnet Midtnorsk filmsenters retningslinjer for tilskudd knyttet til dataspill flettet sammen med den spesifikke forskriften Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill. Dette for at det skal komme mest mulig tydelig frem hva som gjelder for Midtnorsk filmsenter.

For film, se egne retningslinjer

Dersom retningslinjene for Midtnorsk filmsenter ikke avviker fra forskriftene ligger det direkte lenke til paragrafen i forskriftene. Noen steder har vi lagt inn spesifikasjoner og tilleggstekst til paragrafen som gjelder for oss.

Prosjekt som mottar tilskudd fra Midtnorsk filmsenter, skal ha autorisert regnskapsfører og rapporteres i henhold til Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt tilskudd med avregning fra regional tilskuddsforvalter og Retningslinjer for føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk.

Under fanen «Vi støtter» ligger korte, lettleste artikler om hver enkelt av våre tilskuddsordninger. Du kan også ta kontakt med vår produksjonsrådgiver for råd og veiledning.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Overordnet formål for Midtnorsk filmsenters tilskudd er beskrevet i «Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk»:

§ 1. Formål. Tilskudd som er hjemlet i denne forskriften skal bidra til å styrke norsk og samisk språk, identitet og kultur, og oppfylle gjeldende mål på det audiovisuelle området. Tilskuddene skal bidra til

 1. et bredt og variert tilbud av audiovisuelle produksjoner av høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet,
 2. at audiovisuelle verk når et stort publikum i Norge og utlandet,
 3. god formidling av norske og utenlandske verk, filmkunst og filmkultur samt
 4. en profesjonell, likestilt og mangfoldig audiovisuell bransje med sunn økonomi.

Overordnet regelverk for utviklingstilskudd til dataspill fra Midtnorsk filmsenter er den spesifikke spillforskriften: Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill, som trådte i kraft 1. mars 2021. Paragrafene herfra refererer direkte direkte til paragrafene i denne forskriften.

1-2. Virkeområde. Midtnorsk Filmsenter gir tilskudd til:

 1. Utvikling av egenproduserte dataspill fra trønderske produksjonsforetak (se § 3-2.)
 2. Faglig utvikling av fagpersoner i dataspillbransjen som bor og virker i Trøndelag
 3. Tilskudd til ungdom/unge talenter i Trøndelag

Det kan ikke gis tilskudd til dataspillprosjekt som primært markedsfører kommersielle produkter. Det kan heller ikke gis tilskudd til prosjekter som gjelder opplæringsprodukter, pedagogiske verktøy, oppslagsverk eller manualer.

§1.3. Tilskuddsforvalter. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 1-3.

§1.4. EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 1-4.

§ 1-5. Definisjoner. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 1-5.

Kapittel 2. Felles bestemmelser

§ 2-1. Krav til søknad. Søknad skal være på norsk, dersom ikke annet er avtalt, og sendes på elektronisk søknadsskjema via RegPortal.no Midtnorsk filmsenter kan gjøre unntak for språkkravet for hele eller deler av søknaden. Vedlegg til søknaden kan sendes på annet skandinavisk språk eller engelsk. 

§ 2-2. Søknadsfrister. For prosjektstøtte (se kap. 3) har Midtnorsk filmsenter har tre søknadsfrister i året: 15. februar, 30. april og 15. september. Søkeren må levere fullstendig søknad innen fristen. Søker må levere fullstendig søknad før oppstart av den aktuelle prosjektfasen, eller før tiltaket iverksettes.

For kompetansehevende tiltak/reisestøtte (kap. 4), er det løpende søknadsfrist. 

§ 2-3. Opplysningsplikt. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 2-3.

§ 2-4. Vesentlige endringer i prosjektet skal godkjennes av tilskuddsforvalter. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 2-4.

§ 2-5: Tilskuddsmottaker står ansvarlig overfor tilskuddsforvalter. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 2-5.

§ 2-6. Aksept av forutsetning og vilkår for tilskudd. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 2-6.

§ 2-7. Offentlighet og kommunikasjon. Midtnorsk filmsenter kan offentliggjøre tilskuddsmottaker, prosjekttittel, tilskuddets størrelse og gi et beskrivende sammendrag av prosjektet ved tildeling av tilskudd. Midtnorsk filmsenter kan også offentliggjøre søknadslister.

§ 2-8. Endringer i regelverk. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 2-8.

§ 2-9. Godkjente kostnader. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 2-9.

Kapittel 3. Tilskudd til utvikling av dataspill

§ 3-1. Virkeområde. Dette kapittel gjelder tilskudd til utvikling av dataspill. Midtnorsk filmsenter har ikke en egen lanseringsordning for dataspill.

Midtnorsk filmsenter gir tilskudd til utvikling av dataspill på et tidlig stadium inntil totalt kr. 200.000 til ett og samme prosjekt. 

§ 3.2. Krav til søker. Søker om tilskudd til utvikling av dataspill skal være et produksjonsforetak som er etablert i Trøndelag og som har audiovisuell produksjon som formål. Foretaket skal være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Søkeren skal dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet og være ansvarlig for prosjektets regnskap. Nøkkelmedarbeidere i prosjektet skal samlet ha tilstrekkelig profesjonell erfaring til å gjennomføre prosjektet. I vurderingen legges det vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet, budsjett og øvrig stab.

Minst én av nøkkelmedarbeiderne i prosjektet skal bo og virke i Trøndelag.

§ 3-3. Krav om nødvendige rettigheter i prosjektet. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 3-3.

§ 3-4. Overføring av rettigheter i prosjektet til tredjepart. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill 3-4.

§ 3-5. Søknaden må gjelde et kulturprodukt. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 3-5.

§ 3-6. Teksting og universell uforming. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 3-6.

§ 3-7. Ikke-kommersielle rettigheter. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 3-7.

§ 3-8. Prioritering. Midtnorsk filmsenter gir bare støtte til utvikling av dataspill, vi gir ikke lanseringsstøtte. I vår vurdering av og prioritering mellom utviklingssøknader, vektlegger vi produksjonsforetakets og nøkkelpersonenes regionale tilknytning. I tillegg legger vi vekt på:

Prosjektets kunstneriske kvaliteter og markedspotensial

Søkerens profesjonalitet og gjennomføringsevne.

At tilskuddsmidlene som et hele skal bidra til:

 • Spill på norsk (bokmål og/eller nynorsk) eller samisk til barn og unge.
 • Kjønnsbalanse og inkludering, diversitet og representativitet i i produksjons- innholds- og publikumsleddet.
 • Prioriterte satsingsområder eller hensyn fastsatt av departementet eller Midtnorsk filmsenter.
 • Prosjekter som kan bidra til utvikling av talentfulle nøkkelarbeidere i dataspillbransjen i Trøndelag.
 • Å bygge opp under formålet med tilskuddet

§ 3-9. Tilskudd til utvikling av dataspill. Midtnorsk filmsenter gir bare utviklingsstøtte til spill i tidlig utvikling. Tilskuddet kan gis til dataspill i alle sjangre og for alle målgrupper.

§ 3-10. Tilskudd til utvikling til samproduksjoner med utenlandsk hovedprodusent. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 3-10.

§ 3-11. Tilskudd til lansering av dataspill. Midtnorsk filmsenter gir ikke lanseringstilskudd til dataspill.

§ 3-12. Maksimalt offentlig tilskudd til utvikling og lansering av dataspill. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 3-12.

§ 3-13. Utmåling av tilskudd. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 3-13.

§ 3-14. Tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 3-14.

 

Kapittel 4. Tilskudd til kompetanseutvikling for fagarbeidere i den produserende dataspillbransjen.

§ 4-1. Virkeområde. Midtnorsk filmsenter kan gi tilskudd til kompetanseutvikling for fagarbeidere i den produserende dataspillbransjen i Trøndelag. Tilskuddene skal bidra til å styrke profesjonaliteten i den trønderske dataspillbransjen.  

§ 4-2. Tilskudd til faglig utvikling. Midtnorsk filmsenter kan gi tilskudd til faglig utvikling gjennom deltakelse på bransjearrangement, kurs, seminarer og finansieringsfora, samt representasjon av dataspill på prioriterte festivaler/spillmarkeder o.l. eller prisutdelinger.

Tilskudd kan gis til deltakeravgift, reiser og opphold til profesjonelle fagarbeidere i den trønderske audiovisuelle bransjen. Denne ordningen har løpende søknadsfrist.

Praktikant-/hospiteringsstipend. Praktikantstipend kan søkes i forbindelse med spillproduksjoner hvor ferske spillskapere kan få utbytte av å følge spesifikke og profesjonelle fagarbeidere i en praktisk produksjon. Praktikanten må være bosatt og virke i Trøndelag. En kontrakt må være inngått og skrevet mellom praktikant og spillproduksjonens produsent, der formål, plan for oppfølging og tidsavgrensning tydelig fremgår. Det er praktikanten som søker og får tildelt støtten fra Midtnorsk filmsenter. Støtten utbetales normalt etterskuddsvis. Midtnorsk filmsenter beregner tilskudd etter lengde på opphold, og Filmforbundets honorarsatser for praktikanter. Totalt tilskudd kan ikke overstige 50.000 kroner. Det kan også søkes om mindre stipend der tilskuddsmottaker hospiterer uavhengig av konkret produksjon i etablerte selskap. Ordningene har løpende søknadsfrist.

§ 4-3. Krav til søker. Tilskudd gis til enkeltpersoner. For å kunne motta tilskudd må søker ha relevant utdanning på bachelornivå eller høyere, eller kunne dokumentere relevant yrkeserfaring fra dataspillbransjen. Søker må bo og virke i Trøndelag, dvs. være folkeregistrert og skatte til en kommune i Trøndelag.

Der kan gjøres unntak for krav om relevant utdanning/yrkeserfaring for unge talenter og i særlige tilfeller.

§ 4.4. Prioritering. Ved vurdering av og prioritering mellom søknader og utmåling av tilskudd, legges det vekt på ordningens formål og den faglige begrunnelsen for søknaden. Midtnorsk filmsenter kan prioritere søknader ut fra målet om kjønnsbalanse og mangfold i spillbransjen, samt graden av tilknytning til Trøndelag.

Midtnorsk filmsenter legger vekt på talentutvikling og kan prioritere tiltak som vurderes som nyttige for utvikling av den trønderske spillbransjen.

§ 4-5. Utmåling av tilskudd. For reiser i Norge uten overnatting kan det søkes inntil 1500 kroner i støtte, og for reiser med overnatting: Inntil 5000 kroner. Reiser utenfor Norge støttes normalt med inntil 8000 kroner, men kan unntaksvis innvilges inntil 10.000 kroner. Reisestøtten gjelder utlegg til reise, overnatting og deltakeravgift. Diett eller andre utgifter til mat dekkes ikke. Det er forventet at rimeligst mulig reisemåte via offentlig transport benyttes. Påløpte utgifter til reiser som har fått tilskudd, men som blir kansellert, dekkes normalt ikke av Midtnorsk filmsenter. Denne ordningen har løpende søknadsfrist. Se også NFIs ordning for Reisestipend utland.

Unge spillskapere. Unge filmskapere som ikke har startet sin profesjonelle karriere, kan benytte seg av Midtnorsk filmsenters støtte for unge. Det kan i spesielle tilfeller søkes om reisestøtte til deltakelse på bransjearrangement og kompetansehevende tiltak. For reiser i Norge uten overnatting kan det søkes inntil 1500 kroner i støtte, og for reiser med overnatting: inntil 3000 kroner. Reiser utenfor Norge støttes normalt med inntil 4000 kroner. Det kan også søkes mentorstøtte for unge på inntil kr. 5000. Denne ordningen har løpende søknadsfrist.

Kapittel 5: Tilskudd til fellestiltak for dataspillbransjen.

Midtnorsk Filmsenter gir ikke tilskudd til fellestiltak for audiovisuell bransje. Bransjetiltak arrangeres av Midtnorsk filmsenter alene eller i samarbeid med andre.

Kapittel 6. Tilskudd til formidling av dataspill og til kompetansehevende tiltak for formidlere av dataspill.

Midtnorsk filmsenter gir ikke tilskudd til formidling av dataspill eller til kompetansehevende tiltak for formidlere av dataspill.

Støtte til eksterne for spilltiltak rettet mot barn/unge: Eksterne kan søke om støtte til å gjennomføre faglige tiltak der barn/unge er målgruppe, i samarbeid med Midtnorsk filmsenter. Sum vurderes i hvert enkelt tilfelle, men kan normalt ikke overstige kr. 10.000. Vi har ikke en egen søknadsordning for slike tiltak, men ta direkte kontakt for nærmere informasjon.

Kapittel 7. Kontroll og rapportering om bruken av tilskudd.

§ 7-1. Kontroll og rapportering om bruken av tilskudd. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 7-1.

§ 7-2. Regnskap. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 7-2. Presisering: Regnskap skal føres i henhold til NFIs godkjente kalkyleskjema.

 

Kapittel 8. Reaksjoner ved mislighold

§ 8-1. Omgjøring av vedtak om tildeling av tilskudd. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 8-1.

§ 8-2. Tilbakeholdelse av tilskudd og motregning. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 8-2.

§ 8-3. Utestengelse fra tilskuddsordninger ved mislighold. Se Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill § 8-2.

 

Kapittel 9. Ikrafttredelse

§ 9-1.

Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill trådte i kraft 1. mars 2021.

Midtnorsk filmsenters retningslinjer for tilskudd til spillutvikling ble vedtatt på styremøte 23. mars 2021.

 

Klagebehandling

Vedtak gjort av Midtnorsk filmsenter kan påklages innen tre uker fra underretning om vedtaket er mottatt eller kunngjøring om vedtaket, i henhold til forvaltningslovens §28 og §29.

En klage skal være skriftlig og inneholde referanse til vedtak det klages på inkludert søknadsnummer, årsak og begrunnelse for klagen, endringer som ønskes samt dato og signatur.

En klage sendes til Midtnorsk Filmsenter. Jf. forvaltningslovens § 33 skal en klage først behandles av Midtnorsk filmsenters styre, som kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket blir opprettholdt, blir klagen oversendt Medieklagenemnda, som treffer endelig vedtak.

Ved klage på avslag om utviklingstilskudd til dataspill kan det klages på kunstnerisk vurdering og saksbehandling.

Se egen artikkel om Saksgang og klagebehandling.