Saksgang og klagerett

Midtnorsk filmsenter har tre årlige søknadsfrister for tilskudd til spill- og filmprosjekt: 15. februar, 30. april og 15. september.

Film- og spillkonsulentene vurderer og prioriterer mellom søknadene som kommer inn i RegPortal innen søknadsfristen i hver søknadsrunde. Konsulentene legger frem sin innstilling for styret i Midtnorsk filmsenter som vedtar innstillingene i hver runde.

Behandlingstiden i en søknadsrunde er ca. seks uker fra søknadsfristen. Alle som søker vil få svar på sin søknad.

Du kan be om konsulentenes begrunnelse for vedtaket innen 3 uker etter at fattet vedtak er utsendt.

Hvis du har fått avslag om støtte kan du klage på vedtaket. Det kan klages på kunstnerisk vurdering og saksbehandling. Skriftlig, begrunnet klage må sendes Midtnorsk filmsenter innen 3 uker etter at varsel om vedtak er utsendt fra administrasjonen. Klagen må inneholde referanse til vedtak det klages på inkludert søknadsnummer, årsak og begrunnelse for klagen, endringer som ønskes samt dato og signatur.

Dersom du har bedt om konsulentbegrunnelse for vedtaket, er klagefristen 3 uker etter at konsulentens begrunnelse for vedtaket er utsendt.

En klage vil først bli behandlet av Midtnorsk filmsenters styre som kan beslutte at vedtaket skal omgjøres. Dersom opprinnelig vedtak opprettholdes, forbereder Midtnorsk filmsenter saken og sender den videre til Medieklagenemnda som vil fatte endelig vedtak i saken.

Andre tilskuddsformer har løpende saksbehandling, behandles administrativt og rapporteres til styret ved Midtnorsk filmsenter. 

Se også eget kapittel om klagebehandling avslutningsvis under Retningslinjer: Film og Retningslinjer: Spill.