Praktikantstipend

Praktikantstøtte kan søkes i forbindelse med filmproduksjoner hvor filmarbeidere kan få utbytte av å være til stede under en produksjon i tett kontakt med profesjonelle filmarbeidere. Det er praktikanten selv som søker støtte, og hen må være bosatt og virke i Trøndelag.

Et praktikantstipend skal ikke erstatte ordinære stabsfunksjoner i en produksjon, men må komme i tillegg til normal stab.

En kontrakt må være inngått og skrevet mellom praktikant og produksjonens produsent, der innhold og tidsavgrensning tydelig fremgår. Det er praktikanten som søker og får tildelt støtten fra Midtnorsk Filmsenter. Søknad sendes inn via RegPortal.no. Vi beregner praktikantlønnen etter Filmforbundets honorarsatser. Totalt tilskudd kan ikke overstige 50.000 kroner. Støtte utbetales etterskuddsvis.

Praktikanten skal levere inn en rapport til Midtnorsk Filmsenter etter endt praktikantperiode.

Denne ordningen har løpende søknadsfrist.

Vi anbefaler at du setter deg inn i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Kapittel 2 – Tilskudd til enkeltpersoner, § 2-6. Har du spørsmål vedrørende søknaden eller søknadsprosessen, kan du henvende deg til filmsenteret for veiledning.

Praktikant Ask Jacobsen under opptak av "Ulv, Ulv"
Filmopptak til Ulv, Ulv