L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Kortfilmstipend

Obs! Midlene for kortfilmstipend er brukt opp for 2020. Stipend kan ikke søkes før 2021.

Kortfilmstipendet er en egen støtteordning for lavbudsjetts kortfilm og kortdokumentar, i Trøndelag. Den er for unge filmskapere som enda ikke er etablerte i bransjen. Maksimumsbeløpet det kan søkes om er 10 000 kroner. For å få støtte må filmen være klar for produksjon.

02.05.201610:56 Tore Olsen

Hva kan du bruke Kortfilmstipendet til?

Stipendet kan benyttes til å dekke eksterne produksjonskostnader, det vil si at det ikke kan benyttes til egen lønn eller leie av eget utstyr. Om det søkes støtte til å leie inn spesiell fagkompetanse, som for eksempel fotograf, klipper eller skuespillere, må disse navngis og valget av dem begrunnes i søknaden. Stipendet må ha vesentlig betydning for realiseringen av prosjektet. Stipendet deles ut etter en skjønnsmessig vurdering av minst to av våre ansatte. Midtnorsk Filmsenter skal ha kopi av/link til filmen senest seks måneder etter tilsagn.

Hvem kan søke?

Søker må være bosatt i Trøndelag fylke. Støtten er personlig og kan kun gis til enkeltpersoner. Den som søker må være ansvarlig for filmprosjektet. Søker kan ikke være en etablert profesjonell filmarbeider.

Hvordan søke?

Søknaden sendes elektronisk via Filmsøk.no. Velg søknadstype ”Stipend” og skriv ”Kortfilmstipend” i feltet som er merket med ”Angi type stipend”. Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er en til tre uker.

Hva skal med i søknaden?

  1. Informasjon om søkeren
  2. Beskrivelse av filmprosjektet og plan for når det skal gjennomføres
  3. Budsjett som viser prosjektets planlagte kostnader
  4. Finansieringsplan som viser om det søkes midler andre steder

Send gjerne med manus og/eller visuelt materiale hvis du har det.

Vi anbefaler at du setter deg inn i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Kapittel 2 – Tilskudd til enkeltpersoner, § 2-6. Har du spørsmål vedrørende søknaden eller søknadsprosessen, kan du henvende deg til en rådgiver ved filmsenteret for veiledning.

Utbetaling av stipend

Stipendet utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av en kort rapport om bruken av midlene, og kopi av kvitteringer som dokumenterer bruken av tilskuddssummen i prosjektet. Midtnorsk Filmsenter skal motta kopi av den ferdige filmen. Det skal fremgå i rulleteksten at filmen er støttet av Midtnorsk Filmsenter, last ned vår logopakke.

"Eye" av Vegard Dahle
Fra kortfilmen Eye av Spætt Film
"Begravelsen" av Live Skartveit