Internasjonale samproduksjoner

Midtnorsk filmsenter kan støtte samproduksjon av kortfilm og dokumentarfilm med utenlandsk hovedprodusent. Søker må være et produksjonsselskap lokalisert i Trøndelag fylke. Norsk produsent må være bosatt og ha sitt virke som en del av den profesjonelle filmbransjen i Trøndelag. Formålet med ordningen er å bidra til å videreutvikle filmbransjen i regionen gjennom økt internasjonalt samarbeid, og øke andelen av internasjonal finansiering i prosjekt med midtnorsk hovedprodusent.

Vurdering av kvalifiserte søknader

Ved vurdering av og prioritering mellom søknader vil filmsenteret legge vekt på samarbeid mellom samprodusenter, for eksempel tidligere samproduksjoner, framtidig samarbeidsstrategi og selskapenes tidligere aktivitet og resultater. Et eventuelt tilskudd bør kunne bedre den trønderske samprodusentens muligheter for å hente internasjonal finansiering til egne prosjekt der det trønderske selskapet er hovedprodusent.

Det vil bli lagt vekt på hvor stor andel av filmens totale budsjett som brukes i Trøndelag og hvor stor andel filmsenterets bidrag utgjør av den norske finansieringen.

Produksjonen må oppfylle filmsenterets krav til kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet.

Filmen må være definert som et kulturprodukt i opphavslandet.

Hva kan du søke om?

Søknaden må gjelde produksjonskostnader i Norge og inkludere bruk av kreative og tekniske ressurser i den profesjonelle filmbransjen i Trøndelag.

Norsk budsjett må være del av det internasjonale budsjettet, og norsk finansiering må være del av den totale finansieringsplanen.

Tilskudd fra Midtnorsk filmsenter kan ikke finansiere administrasjonskostnader og honorar til samprodusent som overstiger 10% av det norske budsjettet.

Tilskudd fra Midtnorsk filmsenter til norsk minoritetsprodusent skal som hovedregel ikke overstige 150 000 kroner.

Hvordan søke?

Midtnorsk filmsenter har tre søknadsfrister i året, 15. februar, 30. april og 15. september. Saksbehandlingstid er 5-6 uker. Søknad sendes via det nettbaserte søknadsverktøyet RegPortal.no. Hva som skal med i søknaden framgår av søknadsskjemaet. Co-produksjonsavtalen, informasjon om hovedprodusentens tidligere prosjekt og dokumentasjon på at prosjektet er godkjent som kulturprodukt i hjemlandet, må legges ved søknaden.

Før du søker støtte fra oss, må du lese våre retningslinjer og sette deg inn i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon og Retningslinjer for føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk. Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Kapittel 3 – Tilskudd til utvikling, produksjon og lansering av audiovisuelle verk, § 3-8. Har du spørsmål vedrørende søknaden eller søknadsprosessen, kan du henvende deg til en rådgiver ved filmsenteret for veiledning.

Fra "Carnival Pilgrims", samprodusert av Dag Hoel
Carnival Pilgrims, samprodusert av Dag Hoel
Fra "Chopped", samprodusert av Spætt Film
Chopped - samprodusert av Spætt Film