L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Informasjon i forbindelse med Korona-situasjonen

Oppdatert 31. mars kl 12:11

Oppdateres fortløpende
13.03.202017:37 Admin

Denne artikkelen oppdateres fortløpende. Vi har prøvd å samle informasjon som kan være til nytte for dere i spill- og filmbransjen i Trøndelag. Informasjonen er ikke utfyllende så hvis du har informasjon som kan være bransjen til hjelp gi oss gjerne tilbakemelding.

Informasjon fra Midtnorsk Filmsenter

Kjære spill- og filmbransje i Trøndelag. Vi håper dere alle er trygge og friske!

Dere er med i en enorm dugnad med store konsekvenser for mange. Dette er vi klar over. Vi ønsker å bidra med det som er mulig innenfor våre rammer slik at situasjonen ikke blir uhåndterlig. Vi ønsker å satse på at du skal få gjennomført dine prosjekter. Hold deg orientert om de ulike satsningsområdene andre finansiører og styresmaktene har som kan bidra med å lette på situasjonen.

 • For prosjekt som har mottatt støtte er det mulig å søke om omsdisponering av midlene på grunn av koronasituasjonen.

 • Vi åpner for å kunne utløse deler av 1. rate til prosjekt som har fått innvilget produksjonsstøtte, men som ikke er fullfinansiert. Dette vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt med produksjonsrådgiver Elin Kristensen dersom dette er aktuelt. 

 • Produksjoner som har fått finansiering fra NFI må henvende seg til dem angående dette.  Ta kontakt med produksjonsrådgivere Ravn Wikhaug eller Ola Hunnes. 

 • Vi må dessverre avlyse reiser til festivaler og markeder. Alle fysiske arrangement og kurs i utlandet utsettes til over sommeren. Vi kan derfor glede oss til høsten. Vi planlegger webinarer ol. før sommeren. 

 • Vi ber innstendig om at alle som har mottatt midler holder oss orienterte om situasjonen slik at vi sammen kan finne løsninger. Ikke nøl med å ta kontakt med produksjonsrådgiver Elin Kristensen.  Vi strekker oss langt.

 • Administrasjonen på Midtnorsk Filmsenter har hjemmekontor.

 • Du kan nå oss på telefon eller mail og avtale nettbaserte møter.

Ta vare på deg selv og andre.

Informasjon fra ulike aktører til Bedrifter med arbeidsgiveransvar og selvstendige næringsdrivende/ frilansere (Ikke fullstendig):

NAV
Bedrifter med arbeidsgiveransvar:
 • Foreslår å redusere arbeidsgiveravgiften  - Arbeidsgiveravgiften skal settes ned med 4 prosentpoeng for én termin, tilsvarende to måneder. Forslag vil fremmes i revidert budsjett.
 • Permitterte skal sikres 100% lønn inntil 6G i 20 dager, etter dette får man dagpenger
 • Lønnspliktperiode for arbeidsgiver kun 2 dager ikke 15 dager. (fra 20.mars ikke tilbakevirkende kraft)
 • Dagpenger for permitterte med lav inntekt oppjusteres.
 • Nedre inntektsgrensen senkes.
 • Bestemmelsen om 3 dager ventetid før dagpenger starter oppheves. 
 • Krav til redusert arbeidstid er satt ned til 40% fra 50%
 • Man får som permittert ansatt også beholde dagpenger i påska. 
 • NAV oppfordrer arbeidsgivere som har mulighet til det å forskuttere lønn siden det tar lang tid å vedta på NAV
Selvstendig næringsdrivende og frilansere

 • Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet.
 • Når det gjelder frilansere så er det varslet regelverksendringer. Stortinget vedtar en lovendring og så skal det bli vedtatt en forskrift og så må NAV lage programmer - så her må man være tålmodige!!
 • De har i planene er at frilansere skal få midlertidig inntektssikring fra NAV via kommunene men detaljene er ikke klare enda - utgangspunktet er sosialhjelp men der er det ikke romslige rammer. 
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende skal kompenseres basert på inntekt de siste 3 år i form av dagpenger. 
 • NAV oppfordrer til alternativt arbeid:   Arbeidsplassen.no  De bransjer som har økt etterspørsel etter arbeidskraft - dagligvare, transport, jordbruk,  helsevesenet, bygg og anlegg og renhold. Så har noen kompetanse innen de yrkene så er det muligheter. Bedrifter kan også skaffe arbeidskraft direkte her hvis har behov for å skaffe folk. 
Webinarer hos Næringsforeningen i Trondheimsregionen:

Viktig info fra NAV med Bente Wold Wigum, Fylkesdirektør NAV.

Permittering i Koronatider med Mariann Kartum fra Simonsen Vogt Wiig - arbeidsrett

Arbeidsgivers styringsrett med Marianne Kartum fra Simonsen Vogt Wiig 

Regjeringen
 • Kontantstøtte til bedrifer - Regjeringen foreslår at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen skal være effektiv og virke raskt. Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig.
 • Bedrifter slipper å betale moms og forskuddsskatt ved fristen i april.
 • Arbeidsgivere skal bare betale sykepenger og omsorgspenger for de første tre dagene. Omsorgspenger gjelder blant annet foreldre som er hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager.
 • Skattefradrag mulig for bedrifter som går med underskudd pga korona.
 • Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften og flyplassavgiften.
 • Permitterte sikres lønn i 20 dager. Arbeidsgiver har plikt til å betale lønn de første to dagene, mens staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få 80 prosent av inntekten sin fra Nav fra og med dag 17 uten arbeid. Dessuten får de rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire.
 • Lærlinger som mister lærlingplassen vil få lønn.
 • I tillegg kan flere med lav inntekt få dagpenger. Vanligvis må man ha hatt en inntekt over 150.000 kroner de siste tolv månedene, nå senkes grensen midlertidig til 75.000 kroner.
 • Regjeringen vil ikke kreve tilbake tilskudd til kultur- og frivillighetsformål. (relatert til NFI posten) 

Trondheim kommune

Ved avlysninger kommer kommunen til å ikke kreve tilbake tilskuddsmidler som allerede er brukt. Eventuell utsettelse må avtales om med saksbehandler. Dette inkluderer budsjetterte utgifter til forberedelse og selve gjennomføringen av tiltaket, for eksempel utgifter til utøvere eller artister.  

Betalingsutsettelse på kommunale avgifter:

Trøndelag Fylkeskommune

Gjennom BIO Trøndelag kan aktørene søke om midler til bedriftsintern opplæring (BIO), som et tiltak for å styrke kompetanse for å motvirke en krevende markedssituasjon. 9 mill.kroner  er satt av til denne ordningen som forvaltes av avdeling for plan, næring og kulturminner. (åpner 1.april)

Creo 

nyttig info angående permitteringer av arbeidstakere i kultursektoren:

ULIKE FOND OG NFI (ikke fullstendig):

Norsk Filminstitutt
 • “Norsk filminstitutt vil ikke kreve tilbakebetaling av dokumenterte, påløpte utgifter i henhold til inngått tilskuddsavtale og fastsatt andel offentlig tilskudd som følge av at tiltak er avlyst på grunn av korona-utbruddet."
 • NFI vil godkjenne endringer og utsettelser pga koronaviruset. De som har mottatt penger fra NFI, men ikke greier å gjennomføre prosjektet/arrangementet i tråd med formålet pga koronasituasjonen må kontakte saksbehandler i søknadsportalen.
 • NFI - Midlertidig justering av saksbehandling og tilskuddsordninger
 • NFI - 14 millioner ekstra til utvikling av film og serier

Kulturrådets fond for lyd & bilde

Avlyste arrangement og produksjoner kommer ikke til å måtte tilbakebetale støtte, og regnes som fullførte. Utgifter må registreres som normalt og en rapport må inkludere en kort redegjørelse for årsaken til avlysningen.

Ved avlysning kan man benytte tilskuddsmidlene på arbeid som allerede er gjort eller betalinger man er forpliktet til å utbetale i sammenheng med prosjektet, brukes til å dekke eget og andres honorar etter planen og resterende penger kan brukes til å gjennomføre det avlyste prosjektet ved senere tid.

Søknader om utsettelse av prosjekt pga korona vil bli innvilget.

Mindre endringer av prosjekt pga korona må ikke opplyses om, men vesentlige endringer skal man sende mail til fondet om når de er konkretisert.

Filminvest

Filminvest behandler søknader for bransjen som vanlig. De er forberedt på at det i perioden fremover vil være utsettelser og avlysninger, og ønsker at tilskuddsmottakerne skal minst mulig rammes av dette.

Fritt Ord

Fritt Ord stiller med 40 millioner ekstra til prosjekter i denne tiden.


Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilbyr avdragsutsettelse på lån man har hos Innovasjon Norge, samt at de har mulighet for rause låne- og tilskuddsrammer for både gründere og etablerte bedrifter som ønsker støtte til nye innovasjonsprosjekter.

Andre nyttige lenker

 • NRK - Oppdatert oversikt over situasjonen
 • Folkehelseinstitutet - Opplysninger om koronaviruset.
 • Helsenorge - Informasjon om hvordan man skal forholde seg til koronaviruset.

Spørreundersøkelse 

Situasjonen for spill- og filmbransjen er alvorlig som følge av koronakrisen og tiltakene som er gjort. Midtnorsk Filmsenter ønsker mest mulig oversikt over hvilke konsekvenser bransjen opplever, for best mulig å kunne bidra. Vi ber derfor trønderske spill- og filmarbeidere om å svare på denne spørreundersøkelsen så snart som mulig.

Svar på spørreundersøkelse: HER

Meld deg på nyhetsbrev

Ikke gå glipp av våre nyheter og arrangementer: