Forskrifter

Det er viktig at alle som mottar støtte fra Midtnorsk Filmsenter har satt seg godt inn i våre forskrifter.

Midtnorsk filmsenter styrer etter: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og de mer spesifikke Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon (for film) Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill (for dataspill).

Når du søker Midtnorsk filmsenter om støtte, skal du være kjent med forskriftene nevnt over. Midtnorsk filmsenter skal selv avgrense og prioritere med hensyn til hvordan vi anvender statstilskuddet innenfor de ulike bestemmelsene i forskriften, og gjøre dette kjent. Under fanen Våre retningslinjer har vi systematisk samlet og ordnet våre retningslinjer i henhold til de spesifikke forskriftene slik at det kommer mest mulig tydelig frem hva som gjelder for Midtnorsk filmsenter.

Prosjekt som mottar tilskudd, må oppfylle krav til rapportering som blant annet tilfredsstiller Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll. Se også NFIs Retningslinjer for føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk som vi forholder oss til. Midtnorsk filmsenter gir ikke støtte til produksjon av reklame, oppdragsfilm eller underholdningsprogram.

Dersom du skal søke støtte fra ordningen Filmkulturelle tiltak, gjelder hjemles våre tilskudd under forskriften: Forskrift om tilskudd til filmformidling § 4