Filmkulturelle tiltak

Midtnorsk filmsenter støtter publikumsarrangement som bidrar til bredde og kvalitet i filmtilbudet for voksne og barn, og som stimulerer filmkulturen i Trøndelag.

Fra og med 2020 ble tilskuddsordningen «Filmkulturelle tiltak» overført fra Norsk filminstitutt (NFI) til de regionale filmsentrene. 

 

Midtnorsk filmsenter støtter arrangement med inntil 20.000 kroner. Alle søknader må leveres minimum 1 måned før prosjektets planlagte start. Søknader gjøres via RegPortal.no,

NB! Søknadsportalen Filmsøk er foreløpig ikke tilpasset den nye ordningen. Ta derfor direkte kontakt med prosjektkoordinator Kjetil Kvale Sørenssen: kjetil@midtnorskfilm.no for informasjon om hvordan søknaden skal legges inn.

Søknadsfrister i 2023: 15. april, 15. juni, 15. august og 15. oktober. 

Behandlingstid inneværende år: tre - 3 - uker. 

Tilskudd utbetales: etterskuddsvis etter innlevert rapport og regnskap med bilag.


Hvem kan søke?

Ordningen retter seg mot arrangører av:

 • Filmformidlingstiltak med kulturelt eller pedagogisk formål, for eksempel visning av film i kulturell, kunstnerisk, historisk, samfunnsrelatert eller lokal kontekst
 • Seminarer eller presentasjoner (innledning eller foredrag) knyttet til en filmvisning


Den som søker, må være en organisasjon, stiftelse eller selskap registrert i Enhetsregisteret.

Er du arrangør av filmfestival se også Norsk filminstitutts festivalordning.

Krav til prosjektet
 • Du må levere fullstendig søknad før prosjektet skal starte.
 • Arrangementet må være åpent for et allment publikum.
 • Arrangementet må finne sted i Trøndelag.
 • Det må være et tidsbegrenset prosjekt med definert begynnelse og slutt. Det gis ikke støtte til ordinær drift.  
Krav til søknaden
 • Du må ha gjort deg kjent med forskriftene før du søker tilskudd, se eget kapittel med linker under.
 • Søker skal kunne dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet.
 • Prosjektbeskrivelse
 • Budsjett
 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert
Prioritering og vekting av søknader

Vi gjør en helhetlig vurdering av tiltakets innhold, kvalitet og gjennomføringsevne. I tillegg tas det hensyn til mangfold, lokal forankring og geografisk fordeling.

Vi vil prioritere tiltak som rettes mot filmer utenfor ordinær distribusjon. 

Tiltak arrangert av aktører som ikke har filmformidling som sin primære virksomhet kan bli prioritert.

Tiltak med kuratert innhold av uavhengig arrangør prioriteres. Det vil blant annet si at
søknader fra filmskapere eller distributører om tiltak som som promoterer/viser egne
film(er) ikke skal prioriteres.

Vi vil ikke prioritere tiltak som du kan søke om under andre ordninger, som for eksempel filmsenterets tiltak for barn og unge eller Norsk filminstitutts lokale film og kinotiltak og  lanseringstilskudd. Det samme gjelder støtte til filmpriser, som kan gis som en del av tilskudd til Norsk filminstitutts ordning for filmfestivaler.


Forskrift

Som søker må du sette deg inn i forskriftene som gjelder: Søknader om tilskudd til behandles etter Forskrift om tilskudd til filmformidling, §4: Tilskudd til arrangementer og visning:

Det kan gis tilskudd til arrangementer og visning, herunder filmfestivaler og andre filmkulturelle tiltak, filmformidlingstiltak med kunstnerisk, kulturelt eller pedagogisk formål, samt tiltak som bidrar til å opprettholde en desentralisert kinostruktur.

Filmfestivaler skal være åpne for publikum og tilby et sammensatt filmprogram av et visst omfang. Tilskudd til filmfestivaler skal ikke overstige 60 % av festivalens godkjente, samlede budsjett. Det kan gjøres unntak fra tilskuddstaket for festivaler som retter seg mot barn og unge.

Om ledsagerbevis

Det er en forustetning for det tildelte tilskuddet at alle som har ledsagerbevis for funksjonshemmede, og som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, får gratis billett for sin ledsager. Det kan eventuelt tilbys rabattordninger som gjør at billettprisene for funksjonshemmede og ledsager ikke overstiger prisen for en ordinær billett. 

 

Klagerett

Vedtak gjort av Midtnorsk Filmsenter kan påklages ifølge Forvaltningslovens bestemmelser.

Vedtaket kan iflg. Forvaltningslovens bestemmelser §28 og §29 påklages innen tre -  3 uker fra underretning om vedtaket er mottatt. Midtnorsk Filmsenters styre er første klageinstans, endelig Klageinstans er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda).

Klagen skal være skriftlig og inneholde:

 • Referanse til vedtak det klages på
 • Årsak til klagen
 • Endringer som søkes
 • Dato og signatur

Klage sendes til Midtnorsk Filmsenter (post@midtnorskfilm.no), som jfr. Forvaltningsloven §33, kan omgjøre vedtaket. Om vedtaket opprettholdes forbereder styret saken og sender den til Medieklagenemnda.