Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterSøk støttePraktikantstipend

Praktikant i Midt-Norge


Hvem kan søke

Praktikantstøtte kan søkes i forbindelse med filmproduksjoner der filmarbeidere i starten av sin karriere kan få et stort utbytte av å jobbe for en produksjon i tett kontakt med profesjonelle filmarbeidere. Praktikanten må være bosatt i Sør-Trøndelag eller Nord-Trøndelag fylke.


Hvordan søke praktikantstipend

En kontrakt må være inngått og skrevet mellom praktikant og produksjonens produsent der arbeid og tidsavgrensning tydelig fremgår.
Det er praktikanten som søker og får tildelt støtten fra Midtnorsk Filmsenter.
Søknad sendes inn via Filmsøk.
Vi beregner praktikantlønnen etter filmforbundets honorarsatser.
Praktikanten skal levere inn en rapport til Midtnorsk Filmsenter etter endt praktikantperiode.

Vi anbefaler at du setter deg inn i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Kapittel 2 Tilskudd til enkeltpersoner, § 2-6. Har du spørsmål vedrørende søknaden eller søknadsprosessen kan du henvende deg til en produksjonsrådgiver ved filmsenteret for råd og veiledning.