Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterSøk støtteKortfilmstipendet

Kortfilmstipend


Hva kan du bruke Kortfilmstipendet til?

Kortfilmstipendet er en egen støtteordning for lavbudsjetts kortfilm, fiksjon eller dokumentar, i Trøndelag. Maksimumbeløpet det kan søkes om er 15 000 kroner. For å få støtte må filmen være klar for produksjon. Stipendet kan benyttes til å dekke eksterne produksjonskostnader, det vil si at det ikke kan benyttes til egen lønn eller leie av eget utstyr. Om det søkes støtte til å leie inn spesiell fagkompetanse, som for eksempel fotograf, klipper eller skuespillere, må disse navngis og valget av dem begrunnes i søknaden. Stipendet må ha vesentlig betydning for realiseringen av prosjektet.


Hvem kan søke?

Søker må være bosatt i Trøndelag fylke. Støtten er personlig og kan kun gis til enkeltpersoner. Den som søker må være ansvarlig for filmprosjektet.


Hvordan søke?

Søknaden sendes elektronisk via Filmsøk.no. Velg søknadstype ”Stipend” og skriv ”Kortfilmstipend” i feltet som er merket med ”Angi type stipend”. Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er en til tre uker.


Hva skal med i søknaden?

  1. Informasjon om søkeren
  2. Beskrivelse av filmprosjektet og plan for når det skal gjennomføres
  3. Budsjett som viser prosjektets planlagte kostnader
  4. Finansieringsplan som viser om det søkes midler andre steder

Send gjerne med manus og/eller visuelt materiale hvis du har det.

Vi anbefaler at du setter deg inn i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Kapittel 2 – Tilskudd til enkeltpersoner, § 2-6. Har du spørsmål vedrørende søknaden eller søknadsprosessen, kan du henvende deg til en rådgiver ved filmsenteret for veiledning.


Utbetaling av stipend

Stipendet utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av en kort rapport om bruken av midlene, og kopi av kvitteringer som dokumenterer bruken av tilskuddssummen i prosjektet. Midtnorsk Filmsenter skal motta kopi av den ferdige filmen. Det skal fremgå i rulleteksten at filmen er støttet av Midtnorsk Filmsenter, last ned vår logopakke.