Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterSøk støtteKortfilmstipendet

Kortfilmstipend fra Midtnorsk filmsenter


Hva kan du bruke Kortfilmstipendet til?

Kortfilmstipendet er en egne støtteordning for lavbudsjetts kortfilm, fiksjon eller dokumentar, i Midt-Norge. Maksimumsbeløpet det kan søkes om er 15 000 kroner. Filmen må være klar for produksjon og stipendet kan benyttes til å dekke eksterne produksjonskostnader. Stipendet kan ikke benyttes til egen lønn eller leie av eget utstyr. Om det søkes støtte til å leie inn spesiell fagkompetanse som for eksempel en fotograf, klipper eller skuespillere, må disse navngis og valget av dem begrunnes i søknaden. Stipendet må ha vesentlig betydning for realiseringen av prosjektet. Formålet med stipendet er å gi skaperne av prosjektet mulighet til å videreutvikle seg som filmfortellere.


Hvem kan søke

Søker må være bosatt i Sør-Trøndelag eller Nord-Trøndelag fylke. Støtten kan gis både til enkeltpersoner og foretak. Den som søker må være ansvarlig for filmprosjektet.


Hvordan søke

Søknaden sendes elektronisk via Filmsøk.no. Velg søknadstype ”Stipend” og skriv ”Kortfilmstipend” i feltet som er merket med ”Angi type stipend”. Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er en til tre uker.


Hva skal med i søknaden

Informasjon om søkeren
Beskrivelse av filmprosjektet og plan for når det skal gjennomføres
Budsjett som viser hvilke planlagte kostnader prosjektet har
Finansieringsplan som viser om det søkes midler flere steder
Send gjerne med manus og/eller visuelt materiale hvis du har det

Vi anbefaler at du setter deg inn i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Kapittel 2 Tilskudd til enkeltpersoner, § 2-6. Har du spørsmål vedrørende søknaden eller søknadsprosessen kan du henvende deg til en produksjonsrådgiver ved filmsenteret for råd og veiledning.


Utbetaling av stipend

Stipendet utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av en kort rapport om bruken av stipendet og kopi av kvitteringer som dokumenterer kostnadene i prosjektet. Midtnorsk Filmsenter skal motta kopi av den ferdige filmen og det skal fremgå i rulleteksten at filmen er støttet av Midtnorsk Filmsenter.