Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterSøk støtteStøtte til filmtiltak

Støtte til filmtiltak

 


Støtte til filmseminar, fagkurs og bransjearrangement

Skal du arrangere et filmseminar, fagkurs eller andre bransjerettede tiltak, kan du søke Midtnorsk Filmsenter om støtte til tiltaket med inntil 10 000 kroner. Søknaden sendes elektronisk via Filmsøk. Velg søknadstype «Tiltak» og deretter «Kompetanseutvikling for filmbransjen». Ta kontakt i god tid før arrangementet skal gjennomføres. Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er en til tre uker.

Vi anbefaler at du setter deg inn i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Kapittel 5 – Fellestiltak for audiovisuell bransje.

Har du spørsmål vedrørende søknaden eller søknadsprosessen, kan du henvende deg til en rådgiver ved filmsenteret for veiledning.