Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterSøk støtteStøtte til film

Søk filmstøtte
i Midt-Norge

Se også internasjonal samproduksjon →
Under 15.000? Kortfilmstipendet →


Hva gis det tilskudd til?

Midtnorsk Filmsenter gir tilskudd til utvikling og produksjon av kortfilm og dokumentarfilm. Det vil si produksjoner som har en visningstid på under 60 minutter og som er produsert for visning på kino, i fjernsyn eller gjennom andre medier.

Utviklingstilskudd gis til prosjekter som er på et tidlig utviklingsstadie. Formålet med denne tilskuddsordningen er å videreutvikle prosjekter til et nivå hvor produsenter og finansiører kan ta stilling til produksjon. Vi anser et utviklingsprosjekt som et selvstendig prosjekt som skal budsjetteres og beskrives uavhengig av produksjon.

Produksjonstilskudd gis til prosjekter som er bearbeidet frem til produksjonsbeslutning.

Er prosjektet en internasjonal samproduksjon kan du lese mer om filmsenterets retningslinjer for internasjonal samproduksjon her.


Hvem kan søke?

Tilskudd fra Midtnorsk Filmsenter innenfor denne ordningen retter seg mot den profesjonelle filmbransjen. Det vil si profesjonelle filmselskaper som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål. Nøkkelmedarbeidere i prosjektet som produsent, regissør eller manusforfatter må ha relevant utdanning på bachelornivå eller høyere, eller kunne dokumentarer relevant yrkeserfaring fra bransjen. Er du en ung filmskaper som ikke har startet din profesjonelle karriere ennå kan du lese om senterets Filmstøtte for unge her.

I tillegg må prosjektet eller nøkkelpersoner i prosjektet ha tilknytning til Midt-Norge. Hvor sterk tilknytning prosjektet har til regionen vil ha betydning i vurderingen av søknaden. Ved søknad om utviklingsstøtte må minst en av fagfunksjonene produsent, regissør og manusforfatter være bosatt i Midt-Norge. Ved søknad om produksjonstilskudd må minst ett av følgende to kriterier være oppfylt:

  1. En av fagfunksjonene produsent, regissør eller manusforfatter bor i Midt-Norge.
  2. Produksjonen foregår i Midt-Norge med fagfunksjoner fra det etablerte filmmiljøet i Midt-Norge.

Prosjektet du søker tilskudd til må være et godkjent kulturprodukt, det vil si oppfylle 3 av 4 vilkår i Kulturtesten.


Retningslinjer og formål

Tilskudd etter denne tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk som vurderes å ha høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og som bidrar til et bredt og variert tilbud av audiovisuelle verk innen ulike sjangre og til ulike målgrupper. Vi vurderer prosjektet ut fra fortellermessige, produksjonsmessige og markedsmessige forhold, med spesiell vekt på den kunstneriske kvaliteten. Vi kan prioritere prosjekter som bidrar til å bedre kjønnsbalansen.

Vi anbefaler at du setter deg inn i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon , Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk
og Retningslinjer for føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk. Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Kapittel 3. Tilskudd til utvikling, produksjon og lansering av audiovisuelle verk, § 3-6. Midtnorsk Filmsenter tildeler ikke tilskudd etter § 3-7, § 3-9 eller § 3-12.


Søknadsfrister

Denne tilskuddsordningen har søknadsfrist 15. februar og 15. september.


Hvordan sende søknaden?

Søknaden sendes elektronisk via filmsenterets nettbaserte søknadsverktøy. Du logger inn via Filmsøk.no. Du må først opprette en konto og registrere deg og ditt firma. Skal du søke om finansiering til en film må du deretter opprette et prosjekt. Fra prosjektet kan du sende søknader, ettersende dokumenter, anmode om rateutbetalinger og så videre. Du vil finne hjelpetekster og forklaringer underveis. På din side vil du alltid ha full oversikt over dine prosjekter, søknader og tidsfrister. Ved opplasting av vedlegg må tekstdokumenter være lagret som PDF-filer og talldokumenter, som for eksempel budsjett og finansieringsplan, må være lagret enten som PDF eller Excel filer (.xls eller .xlsx). Budsjett for prosjektet skal utarbeides i Kalkyleskjema for audiovisuelle produksjoner som kan lastes ned fra Norsk filminstitutt sine nettsider. Søknaden må være sendt inn før arbeidet du søker tilskudd til er påbegynt.

Har du spørsmål vedrørende søknaden eller søknadsprosessen kan du henvende deg til en produksjonsrådgiver ved filmsenteret for råd og veiledning.


Filmforbundets honorarsatser

På Norsk Filmforbunds hjemmesider finner du oversikt over standard honorarsatser i filmbransjen. Les mer om overenskomsten og honorarsatsene på filmforbundets hjemmesider.


Brutto- eller nettobudsjett

Etter introduksjonen av merverdiavgift på distribusjon og visningsrett av adiovisuelle medier kan produsentene nå trekke fra merverdiavgift på sine kostnader. Alle budsjetter skal derfor være i nettostørrelse, med unntak for de kostnadsposter hvor slike fratrekk i følge regnskapsloven ikke er mulig.