Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

FilminvestSøk finansieringSøk tilskudd

Søk tilskudd

Du kan søke om offentlig tilskudd til finansiering av film- og spillprosjekter med en sterk forankring i Hedmark, Oppland og/eller Trøndelag (heretter omtalt som regionen). Filminvest har to årlige søknadsfrister for disse midlene, vanligvis februar og september. Fristene kunngjøres. Neste søknadsfrist er 24. september 2018.

De regionale filmfondene har som hovedformål å gi tilskudd til audiovisuelle produksjoner, primært innen kommersielle formater innenfor film-, serieproduksjon og spill. De regionale filmfondene skal stimulere til mer privat og regional kapital til norsk film, skape regionale kraftsentre og stimulere til levedyktige filmmiljøer utenfor Oslo-regionen, skape regionale filmmiljøer med tilstrekkelig tyngde til å tilrettelegge for filminnspillinger i regionen, gjerne med finansiering via insentivordningen. Fondene skal også bidra til bedre kjønnsbalanse i filmbransjen og et større mangfold i uttrykksform og målgrupper i norsk filmproduksjon.

Fra 1. januar 2017 anvender ikke Filminvest lenger et eget regelverk for forvaltning av offentlige midler, men henviser i stedet til Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon (31.10.2016) (heretter omtalt som Forskriften). Filminvest har utarbeidet egne søknadsveiledninger (under).

 

Hva støtter vi?

Filminvest gir tilskudd til profesjonelle manusforfattere jf. § 2-4 i Forskriften:

Manusutvikling


Filminvest gir tilskudd etter kunstnerisk vurdering jf. § 3-6 i Forskriften til

Utvikling av spillefilm og dokumentarfilm for kino, dramaserier, større dokumentarserier og spill.

Produksjon av spillefilm og dokumentarfilm for kino, dramaserier og større dokumentarserier.


Filminvest gir tilskudd jf. Forskriftens §3-8 til:

Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent


Filminvest gir også tilskudd jf. Forskriftens §2-5 til:

Internasjonaliseringsstipend

 

Alle som søker Filminvest om offentlig tilskudd plikter å sette seg inn i Forskriften. Filminvest forvalter statstilskuddet i tråd med forskriftens bestemmelser, men vi gjør oppmerksom på at Filminvest ikke gir tilskudd etter markedsvurdering (§3-7), etterhåndstilskudd (§3-9 – 3-11), tilskudd til lansering av audiovisuelle verk (§3-12 – 3-13) eller rammetilskudd til produksjonsforetak (kapittel 4) .

Filminvest kan gi tilskudd til fellestiltak for audiovisuell bransje (kapittel 5) til de regionale filmsentrene i regionen.

Søknadsprosess

Søknad rettes til fondets administrasjon via systemet filmsok.no. Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert på Filmsøk. For å søke må du være registrert som bruker og logget inn. Vedtak om tilskudd fattes av Filminvests styre, etter innstilling fra fondets administrasjon. Fondet tildeler tilskudd på to årlige styremøter. Saksbehandlingstid er 6-8 uker fra søknadsfristens utløp. Administrasjonen har fullmakt til å tildele mindre beløp, oppad begrenset til kr 100.000 per tildeling, etter løpende behandling. Se her for full gjennomgang av saksgangen i Filminvest.

 

–> SØK TILSKUDD