Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Filminvest holdt styreseminar i HaugesundAktueltFilminvest holdt styreseminar i Haugesund


Filminvest holdt
styreseminar i Haugesund


Publisert 6. september 2017

Tema for seminaret var utvikling og langsiktige mål for virksomheten.

Bransje
Styret er bekymret for at en for lav andel av prosjektene som mottar utviklingsstøtte går videre til produksjon. Et langsiktig siktemål bør være at rundt 25% av prosjekt som mottar utviklingstilskudd fra Filminvest, senere kvalifiserer for produksjonstilskudd (investering eller støtte). Det er vesentlig at produsenter som mottar utviklingstilskudd legger tilstrekkelig kapasitet inn på å bringe prosjektet fram mot realisering, både kunstnerisk og finansielt. Styret har forståelse for at prosjekt stopper av ulike grunner, og at det er nødvendig å utvikle flere prosjekt enn de som realiseres, men mener likevel det er uheldig dersom deler av bransjen blir stående fast i utviklingsfasen uten å ta skrittet videre.

Styret ønsker derfor at erfaring fra tidligere prosjekter tillegges vekt i prioriteringen. Enkeltprodusenter som har mottatt flere utviklingstilskudd uten at noen av disse har gått videre til produksjon, kan ikke uten videre regne med å kvalifisere for nye tilskudd.

Målet er at vi skal ha profesjonelle miljø for spillefilm, dokumentar og TV-drama på tvers av regionen. Samtidig vil en tydeliggjøring av spisskompetansen være med å gjøre regionen attraktiv. Profilering av dokumentarer, samt drama og fiksjon for barn og unge, kan være retningsgivende i så måte.

 

Historier
Det er brei enighet om at norsk audiovisuell bransje har behov for flere nyutviklede historier, og for et breiest mulig tilfang av talenter. Filminvest bør ta en aktiv rolle i målsettingen om en mangfoldig bransje, både med hensyn til kjønn og etnisk bakgrunn. I de audiovisuelle utdanningene er det nå en god kjønnsbalanse, og mange av de mest talentfulle historiefortellerne har bakgrunn utenfor Norge. Styret er opptatt av at Filminvest fanger opp disse talentene, og bidrar til at de kommer inn i profesjonelle samarbeidskonstellasjoner.

Styret vil derfor at Filminvest, under ellers like vilkår, prioriterer prosjekter som bidrar til å realisere målet om en bedre kjønnsbalanse og et større etnisk mangfold i nøkkelfunksjoner.

I samme møte vedtok styret i Filminvest å innføre krav om å bruke collection agent i prosjekter der fondet investerer 1-en million og mere.

Del på Facebook Del på Twitter